ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަރާލަން އުޅުނަސް އެކަމެއްނުވާނެ – ސަޢުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެއްފަރާތްކޮށް ސިޔާސީގޮތުން ކުރިމަރާލަން އުޅުނުސް އެކަމެއް ނުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލި ދާއިރާ މެމްބަރ ސަޢުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ސައުދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަކީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެން އިންތިޚާބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހަމަ އެކަނި ލީޑަރ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުރު ދެބައިވި ތަނާ އެމަނިކުފާނު އެއްފަރާތްކޮށް ސިޔާސީގޮތުން ކުރިމަރާލަން އުޅުނުސް އެކަމެއް ﷲގެ އިރާދަފުޅާއި އެކު ނުވާނެކަމަށް ސައުދު ގެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މެމްބަރ ސައުދު މިއަދު މި ޓްވީޓް ކުރެއްވިއިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ދެން ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސް އެޕް ގްރޫޕްއަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނާއި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި އެއްވެސް ޒާތީ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައީސް އާއި ފިކުރީ ގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަރާލަން އުޅުނަސް އެކަމެއްނުވާނެ – ސަޢުދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެއްފަރާތްކޮށް ސިޔާސީގޮތުން ކުރިމަރާލަން އުޅުނުސް އެކަމެއް ނުވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލި ދާއިރާ މެމްބަރ ސަޢުދު ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ސައުދު ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަކީ މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވައިގެން އިންތިޚާބެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ހަމަ އެކަނި ލީޑަރ ކަމަށެވެ. އަދި ދައުރު ދެބައިވި ތަނާ އެމަނިކުފާނު އެއްފަރާތްކޮށް ސިޔާސީގޮތުން ކުރިމަރާލަން އުޅުނުސް އެކަމެއް ﷲގެ އިރާދަފުޅާއި އެކު ނުވާނެކަމަށް ސައުދު ގެ ޓްވީޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މެމްބަރ ސައުދު މިއަދު މި ޓްވީޓް ކުރެއްވިއިރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި އެކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ދެން ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ވަޓްސް އެޕް ގްރޫޕްއަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެމަނިކުފާނާއި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއާއި އެއްވެސް ޒާތީ މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައީސް އާއި ފިކުރީ ގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތު ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ މަޖިލިސް ތަޅުމުގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!