ޚަބަރު
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔުވަޅުތަކާއެކު އާއްމު ރޯގާތައް މަދުވެއްޖެ

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އާއްމު ރޯގާތައް މަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަދިރި އާލާވެ ޑެންގީހުމުގެ ކޭސްތަށް އިތުރުވާއިރު މިއަހަރުގެ މެއިމަހު ކަމުގައިވާ ޑެންގީ ހުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 12 ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާއިރު ޖޫން މަހު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 7 ކޭސްއެވެ. މީގެއިތުރުން އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހިގެން މިއަހަރުގެ މޭއިމަހު 12216 ކޭސްއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު ޖޫން މަހުވަނީ 5168 އަށް މި ޢަދަދު ދަށްވެފައިކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭ ގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މި އަދަދުތަކަކީ މިދިޔައަހަރުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ އަދދަދުތަކެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލި ވަރަށް ހަލުވި ކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން ދިޔުމާއެކު ވަނީ ގިނަ  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އާއްމު ރޯގާތައް މަދުވެފައިވަނީ މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔުވަޅުތަކާއެކު އާއްމު ރޯގާތައް މަދުވެއްޖެ

ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އާއްމު ރޯގާތައް މަދުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި މަދިރި އާލާވެ ޑެންގީހުމުގެ ކޭސްތަށް އިތުރުވާއިރު މިއަހަރުގެ މެއިމަހު ކަމުގައިވާ ޑެންގީ ހުމުގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދަކީ 12 ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާއިރު ޖޫން މަހު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ 7 ކޭސްއެވެ. މީގެއިތުރުން އަރިދަފުސް ރޯގާޖެހިގެން މިއަހަރުގެ މޭއިމަހު 12216 ކޭސްއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު ޖޫން މަހުވަނީ 5168 އަށް މި ޢަދަދު ދަށްވެފައިކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭ ގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މި އަދަދުތަކަކީ މިދިޔައަހަރުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ އަދދަދުތަކެއް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލި ވަރަށް ހަލުވި ކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން ދިޔުމާއެކު ވަނީ ގިނަ  ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައެވެ. އާއްމު ރޯގާތައް މަދުވެފައިވަނީ މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!