ޚަބަރު
މިފްކޯގެ ޚާއްސަ އީދު ހަދިޔާ ޕެކޭޖެއް

މިފްކޯ އިން  ޚާއްސަ އީދު ހަދިޔާ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި  އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާއި  ދިމާކޮށް ތައާރަފް  ކޮށްފައިވާ  ޚާއްސަ ޕެކޭޖްުގެ ދަށުން މިފްކޯއިން 12 މަސްދަޅު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ގަނެގެން،  އީދު  ހަދިޔާގެ  ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސްޓިކާ މޮޑިފައި ކޮށް  އީދުގެ  ޚާއްސަ  “ކަސްޓަމައިޒް”  މެސެޖެއް  ހިމަނައިގެން  ބޭނުން  ފަރާތަކަށް  ހަދިޔާ  ކުރެވިދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފްކޯގެ ނަންބަރު ތަކަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރ ދެއްވުމުން ބޭނުންވާ ސްޓިކާ ޖެހުމަށް ފަހު ގޭގެޔަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯޓުތަކަށް ވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މިފަހަރު  އީދު  ހަދިޔާއެއްގެ  ގޮތުގައި  ލޯބިވާ  ފަރާތަކަށް  މިފްކޯގެ  މި  ޚާއްސް  އީދު  ހަދިޔާ  ޕެކޭޖް  ހަދިޔާކޮށްލުން  ކިހިނެއް  ވާނެބާވައެވެ؟

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މިފްކޯގެ ޚާއްސަ އީދު ހަދިޔާ ޕެކޭޖެއް

މިފްކޯ އިން  ޚާއްސަ އީދު ހަދިޔާ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި  އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދާއި  ދިމާކޮށް ތައާރަފް  ކޮށްފައިވާ  ޚާއްސަ ޕެކޭޖްުގެ ދަށުން މިފްކޯއިން 12 މަސްދަޅު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ގަނެގެން،  އީދު  ހަދިޔާގެ  ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ސްޓިކާ މޮޑިފައި ކޮށް  އީދުގެ  ޚާއްސަ  “ކަސްޓަމައިޒް”  މެސެޖެއް  ހިމަނައިގެން  ބޭނުން  ފަރާތަކަށް  ހަދިޔާ  ކުރެވިދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިފްކޯގެ ނަންބަރު ތަކަށް ގުޅައިގެން އޯޑަރ ދެއްވުމުން ބޭނުންވާ ސްޓިކާ ޖެހުމަށް ފަހު ގޭގެޔަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯޓުތަކަށް ވެސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެއެވެ.

މިފަހަރު  އީދު  ހަދިޔާއެއްގެ  ގޮތުގައި  ލޯބިވާ  ފަރާތަކަށް  މިފްކޯގެ  މި  ޚާއްސް  އީދު  ހަދިޔާ  ޕެކޭޖް  ހަދިޔާކޮށްލުން  ކިހިނެއް  ވާނެބާވައެވެ؟

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!