ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މިފްކޯ އިން މަސް ނުކިރާނެ

ހައްޖު ދުވަހާއި, އަޟްހާ އީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މިފްކޯ އިން މަސް ނުކިރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މި ގޮތުން ހައްޖު ދުވަހާއި، އީދު ދުވަހުގައި އެ ކުންފުނިން މަހެއް ނުގަންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 21 އަދި 22 ޖުލައި ގައި ވެސް މަސް ނުގަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ހަމައެއާ އެކު 26 ޖުލައި އަކީ މިނިވަން ދުވަސް ކަމުގައި ވުމުން އެ ދުވަހުގައި ވެސް މިފްކޯގެ އެއްވެސް ބޯޓަކުންވެސް އަދި ސެންޓަރަކުން ވެސް މަސް ނުކިރާނެއެވެ.

މިފްކޯއިން މިއަދު ނެރުނު ނޯޓިސްގައިވަނީ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް ވެސް އީދު ދުވަހާއި މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކޮށްފައެވެ.

މިފްކޯ އިން މަސް ނުގަންނާނެ ދުވަސްތައް :. 

  • 19 ޖުލައި 2021 ހޯމަ ( ހައްޖު ދުވަސް)
  • 20 ޖުލައި 2021 އަންގާރަ ( އީދު ދުވަސް) 
  • 21 ޖުލައި 2021 ބުދަ ( އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި)
  • 22 ޖުލައި 2021 ބުދަ ( އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި)
  • 26 ޖުލައި 2021 ހޯމަ ( މިނިވަން ދުވަސް)
ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކުރިއަށް އޮތް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މިފްކޯ އިން މަސް ނުކިރާނެ

ހައްޖު ދުވަހާއި, އަޟްހާ އީދާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި މިފްކޯ އިން މަސް ނުކިރާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

މި ގޮތުން ހައްޖު ދުވަހާއި، އީދު ދުވަހުގައި އެ ކުންފުނިން މަހެއް ނުގަންނާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 21 އަދި 22 ޖުލައި ގައި ވެސް މަސް ނުގަންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. ހަމައެއާ އެކު 26 ޖުލައި އަކީ މިނިވަން ދުވަސް ކަމުގައި ވުމުން އެ ދުވަހުގައި ވެސް މިފްކޯގެ އެއްވެސް ބޯޓަކުންވެސް އަދި ސެންޓަރަކުން ވެސް މަސް ނުކިރާނެއެވެ.

މިފްކޯއިން މިއަދު ނެރުނު ނޯޓިސްގައިވަނީ މަސްވެރިންނާއި މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް ވެސް އީދު ދުވަހާއި މިނިވަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކޮށްފައެވެ.

މިފްކޯ އިން މަސް ނުގަންނާނެ ދުވަސްތައް :. 

  • 19 ޖުލައި 2021 ހޯމަ ( ހައްޖު ދުވަސް)
  • 20 ޖުލައި 2021 އަންގާރަ ( އީދު ދުވަސް) 
  • 21 ޖުލައި 2021 ބުދަ ( އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި)
  • 22 ޖުލައި 2021 ބުދަ ( އީދު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި)
  • 26 ޖުލައި 2021 ހޯމަ ( މިނިވަން ދުވަސް)
ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!