ޚަބަރު
!ސައުތު އެފްރިކާގެ މުޒާހިރާތަކުން 70 އަށްވުރެން ގިނަ މަރު

ސައުތު އެފްރިކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުޒާހިރާތަކާއި ލޫޓުމާރުން 72 މީހަކުވަނީ މިހާތަނަށް މަރުވެފައެވެ.

އެގައުމުގެ ފުލުހުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް މިހާރުދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒުމާ މިދިޔަހަފްތާ ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުތަވަނަވަސްވެ މުޒާހިރާކުރަންފެޓިއެވެ. އޭނަައަށްވަނީ 15 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައެވެ.

މި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ކްވަޒުލު ނަޓަލް ކިޔާ ސަރަހައްދުން 1200 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ޖޭކޮބްގެ އުފަން ސަރަހައްދެވެ. ހަފްތާއަކަށްވުރެން ދިގުވެ ގޮސްފައިވާ މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެެރިންވަނީ ފިހާރަތަކުގައި ހުޅުޖަހައި ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލާފައެވެ.

ފުލުހުންވަނީ މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރަބަރު އުންޑަބޭނުންކޮށް ފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުގައި ޒުމާ ގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
!ސައުތު އެފްރިކާގެ މުޒާހިރާތަކުން 70 އަށްވުރެން ގިނަ މަރު

ސައުތު އެފްރިކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މުޒާހިރާތަކާއި ލޫޓުމާރުން 72 މީހަކުވަނީ މިހާތަނަށް މަރުވެފައެވެ.

އެގައުމުގެ ފުލުހުންނަށް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް މިހާރުދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ސައުތު އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒުމާ މިދިޔަހަފްތާ ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ސަޕޯޓަރުން ނުތަވަނަވަސްވެ މުޒާހިރާކުރަންފެޓިއެވެ. އޭނަައަށްވަނީ 15 މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްފައެވެ.

މި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ކްވަޒުލު ނަޓަލް ކިޔާ ސަރަހައްދުން 1200 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ ޖޭކޮބްގެ އުފަން ސަރަހައްދެވެ. ހަފްތާއަކަށްވުރެން ދިގުވެ ގޮސްފައިވާ މި މުޒާހަރާގެ ބައިވެެރިންވަނީ ފިހާރަތަކުގައި ހުޅުޖަހައި ސިފައިންނާ ކުރިމަތިލާފައެވެ.

ފުލުހުންވަނީ މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރަބަރު އުންޑަބޭނުންކޮށް ފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިންވެސް ވަނީ ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެގައުމުގައި ޒުމާ ގެ ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!