ޚަބަރު
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނެއް ދޫކުރަނީ

އައްޑޫސިޓީ ގައި ހިންގި އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެއޮރޮނޯޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގ ހަދަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން، ގައުމީ އެއާލައިނުން އަލަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަމުންދިޔަ ފްލައން ސްކޫލްއަށް ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކާފައި ވަނިކޮށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެން އެސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ހުރިހާ ކުދިންނަށް މިހާރު ވަނީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އެ ތަނުގެ ހިންގުން ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްފައިވަނިކޮށް އާ ފްލައިން ސްކޫލެއް ހިންގަން ނިންމާފައިވަނީ، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަން އެއާލައިނުންނެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކުންފުނިން ވަނީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ކޯސް ފީ ސްޓްރަކްޗާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އާ ފްލައިން ސްކޫލުގައި މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކިޔެވުން ފެށުމަށް ފަހު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ބޯޓެއް ގެނެސް އުދުހުންތައް ފަށަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗުން 30 ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއަށް ފަހު، ކިޔެވުން ނިމޭ ވަރަކުން އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދެމުން، ފުރަތަމަ އަހަރު މަދުވެގެން 80 ދަރިވަރުންނަށް އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން މީގެ ކުރިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނެއް ދޫކުރަނީ

އައްޑޫސިޓީ ގައި ހިންގި އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެއޮރޮނޯޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އިން ޕައިލެޓް ޓްރެއިނިންގ ހަދަމުންދިޔަ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން، ގައުމީ އެއާލައިނުން އަލަށް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފްލައިން ސްކޫލްގައި ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަމުންދިޔަ ފްލައން ސްކޫލްއަށް ކޯސް ފީގެ ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކާފައި ވަނިކޮށް ކިޔެވުން ފުރިހަމަ ނުކުރެވިގެން އެސްކޫލްގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ ހުރިހާ ކުދިންނަށް މިހާރު ވަނީ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އެ ތަނުގެ ހިންގުން ބޮއްސުންލައިގެން ގޮސްފައިވަނިކޮށް އާ ފްލައިން ސްކޫލެއް ހިންގަން ނިންމާފައިވަނީ، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވިއަން އެއާލައިނުންނެވެ.

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކުންފުނިން ވަނީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމުގެ ކޯސް ފީ ސްޓްރަކްޗާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

އާ ފްލައިން ސްކޫލުގައި މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކިޔެވުން ފެށުމަށް ފަހު އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އާ ބޯޓެއް ގެނެސް އުދުހުންތައް ފަށަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗުން 30 ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއަށް ފަހު، ކިޔެވުން ނިމޭ ވަރަކުން އެހެން ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދެމުން، ފުރަތަމަ އަހަރު މަދުވެގެން 80 ދަރިވަރުންނަށް އެ ސްކޫލުގައި ކިޔެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން އިން މީގެ ކުރިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!