ޚަބަރު
މާދަމާ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގޮބޮޑު އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ)ގެ 57 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑު އިނާމްތަކާއެކު ހާއްސަ ސޭލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 20 ވަނަ ދުވަހަކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ހަދިޔާތަކާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ބާއްވާ އެއް ދުވަހުގެ ސޭލެއް ކަމަށާއި މި ސޭލް ބާއްވަނީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް، އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓު އަދި އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި ސޭލްގައި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގައި އޭސީ ނޫން އެހެން ހުރިހާ މުދަލުން %15 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ސުޕަރމާޓު ފިހާރައިން %5 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އިރު، އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކާއި ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ މުދަލުން %10 ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސޭލްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން 20،000 ރުފިޔާގެ ވައުޗަރ އެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އަދި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ 57 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ބައްތިރީސް އިންޗި ޓީވީއެއް ލިބިގެންދާއިރު، އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުގެ ކޮންމެ 57 ވަނަ ކަސްޓަމަރެއްގެ ބިލް މުޅިން ހިލޭ ދެވޭނެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާދަމާ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އަގޮބޮޑު އިނާމް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ)ގެ 57 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް އަގުބޮޑު އިނާމްތަކާއެކު ހާއްސަ ސޭލެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ޑިސެމްބަރ 20 ވަނަ ދުވަހަކީ އެސް.ޓީ.އޯގެ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ހަދިޔާތަކާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ބާއްވާ އެއް ދުވަހުގެ ސޭލެއް ކަމަށާއި މި ސޭލް ބާއްވަނީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓް، އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓު އަދި އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކުގައި ކަމަށް އެސް.ޓީ.އޯ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މި ސޭލްގައި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގައި އޭސީ ނޫން އެހެން ހުރިހާ މުދަލުން %15 އާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ސުޕަރމާޓު ފިހާރައިން %5 ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ އިރު، އެސްޓީއޯ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކާއި ހޯމްއިމްޕްރޫވްމަންޓްގެ މުދަލުން %10 ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސޭލްގެ ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން 20،000 ރުފިޔާގެ ވައުޗަރ އެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ. އަދި އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުން ވިޔަފާރިކުރާ ކޮންމެ 57 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ބައްތިރީސް އިންޗި ޓީވީއެއް ލިބިގެންދާއިރު، އެސްޓީއޯ ސުޕަރމާޓުގެ ކޮންމެ 57 ވަނަ ކަސްޓަމަރެއްގެ ބިލް މުޅިން ހިލޭ ދެވޭނެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!