ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ އަކީ ހިކިފަސްތާ ބަކަތަޅާ ޕާޓީއެއް – މަލީހް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ހިކިފަސްތާ ބަކަތަޅާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީޙް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒެއް ޖެހުމަށް ވެކްސިން ލިބިފައިވާއިރު ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ސިރިންޖު ހުސްވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

“ވެކްސިން ލިބޭއިރު ސިރިންޖު ހުސްވެފަ. ސިރިންޖު ލިބޭއިރު ނަރުހުންނަށް އެލަވަންސް ނުދެވި. ޤާނޫނުތައް ހެސްކިޔާފަ ހަދާއިރު ތަންފީޒު ކުރާނެ ބަޔަކު ނެތް. ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ސޮއެ ކުރާއިރު ފަންޑު ހަމަނުޖެހޭ.މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދޭ. އެމްޑީޕީ އަކީ ހިކިފަސްތާ ބަކަތަޅާ ޕާޓީއެއް.” – މަލީހް

ަމަލީހް އަކީ މިސަރުކާރު ގެނައުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި މީހެކެވެ، އެހެން ނަމަވެސް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަމުން ވަކި ކުރެއްވި ފަހުން، މަލީހް ދަނީ މިސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީ އަކީ ހިކިފަސްތާ ބަކަތަޅާ ޕާޓީއެއް – މަލީހް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ހިކިފަސްތާ ބަކަތަޅާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީޙް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒެއް ޖެހުމަށް ވެކްސިން ލިބިފައިވާއިރު ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންކުރާ ސިރިންޖު ހުސްވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީއިން ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށެވެ.

“ވެކްސިން ލިބޭއިރު ސިރިންޖު ހުސްވެފަ. ސިރިންޖު ލިބޭއިރު ނަރުހުންނަށް އެލަވަންސް ނުދެވި. ޤާނޫނުތައް ހެސްކިޔާފަ ހަދާއިރު ތަންފީޒު ކުރާނެ ބަޔަކު ނެތް. ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ސޮއެ ކުރާއިރު ފަންޑު ހަމަނުޖެހޭ.މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ނުދޭ. އެމްޑީޕީ އަކީ ހިކިފަސްތާ ބަކަތަޅާ ޕާޓީއެއް.” – މަލީހް

ަމަލީހް އަކީ މިސަރުކާރު ގެނައުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވި މީހެކެވެ، އެހެން ނަމަވެސް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކަމުން ވަކި ކުރެއްވި ފަހުން، މަލީހް ދަނީ މިސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!