ޚަބަރު
ޓީޖެޓީއާއި ހަވާލުވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެސަރަހައްދަށް

އެމްޕީއެލް އިން ހިންގަމުން އަންނަ މާލޭ ޓީޖެޓީ އާއި ހަވާލުވާން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެންމެ އެސަރަހައްދަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ޓީޖެޓީއާ ހަވާލުވުމަށް އެސަރަހައްދަށް ގޮސްތިބިތަން ފޮޓޯއެއް ނަގައި ސިޓީކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ. މާލެ ޓީޖެޓީ އެކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެމްޕީއެލްއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ ޓީޖެޓީއާއި ހަވާލުވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެސަރަހައްދަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ، ޓީޖެޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމަށް އެމްޕީއެލްއަށް 97 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާއިރުވެސް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޓީޖެޓީ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ އެކައުންސިލުން މިއަދު އެސަރަހައްދަށް ގޮސް މިހާރު ގެންދަނީ ޖެޓީއާ ހަވާލުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަމުންނެވެ.

ޓީޖެޓީއާ ހަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހްމަދު ނަރީޝް ވެސް ވަނީ އެސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޓީޖެޓީއާއި ހަވާލުވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެސަރަހައްދަށް

އެމްޕީއެލް އިން ހިންގަމުން އަންނަ މާލޭ ޓީޖެޓީ އާއި ހަވާލުވާން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެންމެ އެސަރަހައްދަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ޓީޖެޓީއާ ހަވާލުވުމަށް އެސަރަހައްދަށް ގޮސްތިބިތަން ފޮޓޯއެއް ނަގައި ސިޓީކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ. މާލެ ޓީޖެޓީ އެކައުންސިލާއި ހަވާލު ކުރުމަށް އެމްޕީއެލްއަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ ޓީޖެޓީއާއި ހަވާލުވުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން އެސަރަހައްދަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ، ޓީޖެޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކުރުމަށް އެމްޕީއެލްއަށް 97 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާއިރުވެސް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޓީޖެޓީ ހަވާލުކޮށްފައިނުވާތީ އެކައުންސިލުން މިއަދު އެސަރަހައްދަށް ގޮސް މިހާރު ގެންދަނީ ޖެޓީއާ ހަވާލުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރަމުންނެވެ.

ޓީޖެޓީއާ ހަވާލުވުމަށް ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު އަހްމަދު ނަރީޝް ވެސް ވަނީ އެސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ހަވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!