ޚަބަރު
މީހެއްގެ ކިޑްނީއިން 156 ހިލަކޮޅު ނަގައިފި

އުމުރުން 50 އަހަރުވީ ފިރިހެނެއްގެ ކިޑްނީއިން 156 ހިލަކޮޅު ނަގައިފިއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ހުންނަ ކިޑްނީއަށް ފަރުވާ ދޭ ޕްރީތީ ޔޫރޮލޮޖީ އެންޑް ކިޑްނީ ހޮސްޕިޓަލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނާގޮތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފިރިހެނެއްގެ ކިޑްނީއިން 156 ހިލަކޮޅު ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެހޮސްޕިޓަލުން މިހާތަނަށް އެހާގިނަ ހިލަކޮޅު މީހެއްގެ ގައިން ނަގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަނޑު ފަޅާލައިގެން ބޮޑު ސާޖަރީއެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި މި މީހާގެ ހިލަތައް ނަގާފައިވަނީ އެންޑޮސްކޮޕީ އާއި ލެޕެރެސްކޮޕި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަރްނާޓަކާގެ ހުބްލީގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިމީހާގެ ބަޑަށް ކުއްލިއަކަށް އެރި ތަދެއްގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ކިޑްނީގެ ސްކޭނެއް ހެދުމުން ކިޑްނީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހިލަ ހުރިކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އާންމުކޮށް މީހުންގެ ކިޑްނީ ހުންނަނީ ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓްގައެވެ. ނަމަވެސް މިމީހާގެ ކިޑްނީ އިނީ ބަނޑާ ކައިރީގަ އެވެ. މިއީ އާއްމުކޮށް މީހުންގެ ކިޑްނީ އިންނަތަނެއް ނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން ކިޑްނީގައި ހުރި ހިލަތައް ނަގަން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުކަމަށް ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ބުނާގޮތުގައި އިންސާނެއްގެ ކިޑްނީގައި މިހާގިނަ ހިލަތައް އުފެދޭން ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އެއްވެސް އުދަގުލެއް ބަލިމީހާއަށް ދިމާވެފައި ނެތްކަމަށާއި ކުއްލިއަކަށް ބަޑަށް ތަދުވާން ފެށުމުން ދައްކަން ދިޔަކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމީހާގެ ކިޑްނީގައި ހުރި ހުރިހާ ހިލަ ނަގައި ސާފުކުރުމުގައި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި ކަމަށާއި މި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މީހެއްގެ ކިޑްނީއިން 156 ހިލަކޮޅު ނަގައިފި

އުމުރުން 50 އަހަރުވީ ފިރިހެނެއްގެ ކިޑްނީއިން 156 ހިލަކޮޅު ނަގައިފިއެވެ.

އިންޑިޔާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ހުންނަ ކިޑްނީއަށް ފަރުވާ ދޭ ޕްރީތީ ޔޫރޮލޮޖީ އެންޑް ކިޑްނީ ހޮސްޕިޓަލް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނާގޮތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފިރިހެނެއްގެ ކިޑްނީއިން 156 ހިލަކޮޅު ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެހޮސްޕިޓަލުން މިހާތަނަށް އެހާގިނަ ހިލަކޮޅު މީހެއްގެ ގައިން ނަގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބަނޑު ފަޅާލައިގެން ބޮޑު ސާޖަރީއެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި މި މީހާގެ ހިލަތައް ނަގާފައިވަނީ އެންޑޮސްކޮޕީ އާއި ލެޕެރެސްކޮޕި ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަރްނާޓަކާގެ ހުބްލީގައި ޓީޗަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މިމީހާގެ ބަޑަށް ކުއްލިއަކަށް އެރި ތަދެއްގެ ސަބަބުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ކިޑްނީގެ ސްކޭނެއް ހެދުމުން ކިޑްނީގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހިލަ ހުރިކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އާންމުކޮށް މީހުންގެ ކިޑްނީ ހުންނަނީ ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓްގައެވެ. ނަމަވެސް މިމީހާގެ ކިޑްނީ އިނީ ބަނޑާ ކައިރީގަ އެވެ. މިއީ އާއްމުކޮށް މީހުންގެ ކިޑްނީ އިންނަތަނެއް ނޫނެވެ.

އެހެންކަމުން ކިޑްނީގައި ހުރި ހިލަތައް ނަގަން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނުކަމަށް ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑޮކްޓަރުން ބުނާގޮތުގައި އިންސާނެއްގެ ކިޑްނީގައި މިހާގިނަ ހިލަތައް އުފެދޭން ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ އެއްވެސް އުދަގުލެއް ބަލިމީހާއަށް ދިމާވެފައި ނެތްކަމަށާއި ކުއްލިއަކަށް ބަޑަށް ތަދުވާން ފެށުމުން ދައްކަން ދިޔަކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ ރިޕޯޓުގައި ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމީހާގެ ކިޑްނީގައި ހުރި ހުރިހާ ހިލަ ނަގައި ސާފުކުރުމުގައި ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ކާމިޔާބު ހޯދާފައި ކަމަށާއި މި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!