ޚަބަރު
ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ހާލުގައި ޖެހިފައި
ފިލިޕީންސްއަށް އެރި ތޫފާން “ރާއީ” ގައި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.
މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެޤައުމަށް އެރި ތޫފާންގައި ފިލިޕީންސަށް ލިބުނު ގެއްލުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައި.އޭ.ސީ)އިން މިވަނީ ބަލާ ތަހުޤީގުކޮށްފައެވެ. އަދި އައިއޭސީގެ އިންޓާރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ޑިރެކްޓާރ ދަނީ ވަރަށް ކައިރިން ބައްލަވަމުން ކަމަށް އައިއޭސީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެގޮތުން ބަލާލާއިރު ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ކުދިންގެ ހާލު ބަލައި ބައެއް ކުދިންނާއި ވާހަކަ ދެކެވި މިވަގުތުގެ ހާލަތު ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
ފިލިޕީންސްގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާލާއިރު:
 • ކައްކާ ކެވޭނެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ނެތުން. ކާން ބޭޏުންކުރަނީ ޕެކެޓްކުރި ތައްޔާރީ ކާނާ އެކަނި.
 • މުޅި ޑޮމިޓަރީން ކަރަންޓު ވަނީ ކެނޑިފައި. ސަރުކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ލިބުމަށް މަދުވެގެން އެއްމަސްދުވަސް ބޭނުންވޭ.
 • ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑި ފެންނުލިބުން، ފެންލިބޭނެ ކަމަށްވަނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުން.
 • ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑި އޭޓީއެމް ތަކަށް ނުދެވި ފައިސާ ނުނެގުން. ފައިސާ ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި. ބައެއް ކުދިންގެ އަތުގައި ޑޮލަރު ހުއްޓަސް ފިލިޕީންސް ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭޏެ ގޮތެއް ނެތުން.
 • އެކުދިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުގެ ސީލިންގ ހަލާކުވެ ދިރިއުޅެވޭ ހާލަތެއްގައި ތަން ނެތުން.

ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުގެ ސީލިންގ ވެއްޓިފައި / ފޮޓޯ: އައިއޭސީ

ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުގެ ސީލިންގ ވެއްޓިފައި / ފޮޓޯ: އައިއޭސީ

 • ފޭރޭ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ދިވެހި ކުދިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބެން މަޖުބޫރުވުން.
 • ފޮޏަށް ނެޓްވޯކް ނުލިބުން. އެތައް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހުރި މޯލަކަށް ނެޓްވޯކް ހޯދުމަށް ބައިސްކަލުގައި ދަތުރުކުރަންޖެހޭ. ގިނަ ހިސާބްތަކުގައި ބައިސްކަލް ކޮނދަށް ލައިގެން ދާންޖެހޭ ކަމަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މިފަދަ ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމުން ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ފިލިޕީންސްގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ހާލުގައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުންދަނީ އެކުދިންގެ ހާލު ބަލައި އެކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ހާލުގައި ޖެހިފައި
ފިލިޕީންސްއަށް އެރި ތޫފާން “ރާއީ” ގައި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެއެވެ.
މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެޤައުމަށް އެރި ތޫފާންގައި ފިލިޕީންސަށް ލިބުނު ގެއްލުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއިޑް ކެމްޕެއިން (އައި.އޭ.ސީ)އިން މިވަނީ ބަލާ ތަހުޤީގުކޮށްފައެވެ. އަދި އައިއޭސީގެ އިންޓާރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ޑިރެކްޓާރ ދަނީ ވަރަށް ކައިރިން ބައްލަވަމުން ކަމަށް އައިއޭސީއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެގޮތުން ބަލާލާއިރު ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހި ކުދިންގެ ހާލު ބަލައި ބައެއް ކުދިންނާއި ވާހަކަ ދެކެވި މިވަގުތުގެ ހާލަތު ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.
ފިލިޕީންސްގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާލާއިރު:
 • ކައްކާ ކެވޭނެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ނެތުން. ކާން ބޭޏުންކުރަނީ ޕެކެޓްކުރި ތައްޔާރީ ކާނާ އެކަނި.
 • މުޅި ޑޮމިޓަރީން ކަރަންޓު ވަނީ ކެނޑިފައި. ސަރުކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ލިބުމަށް މަދުވެގެން އެއްމަސްދުވަސް ބޭނުންވޭ.
 • ކަރަންޓު ނެތުމުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑި ފެންނުލިބުން، ފެންލިބޭނެ ކަމަށްވަނީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބުމުން.
 • ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑި އޭޓީއެމް ތަކަށް ނުދެވި ފައިސާ ނުނެގުން. ފައިސާ ނުނެގުމުގެ ސަބަބުން ފައިސާގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައި. ބައެއް ކުދިންގެ އަތުގައި ޑޮލަރު ހުއްޓަސް ފިލިޕީންސް ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭޏެ ގޮތެއް ނެތުން.
 • އެކުދިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުގެ ސީލިންގ ހަލާކުވެ ދިރިއުޅެވޭ ހާލަތެއްގައި ތަން ނެތުން.

ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުގެ ސީލިންގ ވެއްޓިފައި / ފޮޓޯ: އައިއޭސީ

ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދިޔަ ތަނުގެ ސީލިންގ ވެއްޓިފައި / ފޮޓޯ: އައިއޭސީ

 • ފޭރޭ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ދިވެހި ކުދިން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބެން މަޖުބޫރުވުން.
 • ފޮޏަށް ނެޓްވޯކް ނުލިބުން. އެތައް ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހުރި މޯލަކަށް ނެޓްވޯކް ހޯދުމަށް ބައިސްކަލުގައި ދަތުރުކުރަންޖެހޭ. ގިނަ ހިސާބްތަކުގައި ބައިސްކަލް ކޮނދަށް ލައިގެން ދާންޖެހޭ ކަމަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މިފަދަ ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުމުން ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން ފިލިޕީންސްގައި ދިރިއުޅެމުންދަނީ ވަރަށް ހާލުގައެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރުންދަނީ އެކުދިންގެ ހާލު ބަލައި އެކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!