ޚަބަރު
މެމްބަރު ޖާބިރުހުވަދު އަތޮޅުގައި ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް އެއްވެސް އިދާރައަކުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ފުލުހުން ޖާބިރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަން މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، ހުވަދު އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކަމުގައި ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ވަރަކަށް ދުވަހު ޖާބިރު ހުންނެވީ ތިނަދޫގައެވެ. ނަމަވެސް ތިނަދޫއަށް ޖާބިރު ގޮސްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް އެނގިފައެއްނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މެމްބަރު ޖާބިރުހުވަދު އަތޮޅުގައި ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހުއްޓާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް އެއްވެސް އިދާރައަކުން ހާމަކޮށްފައި ނުވާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ ފުލުހުން ޖާބިރު ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާކަން މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް ކަށަވަރުކޮށްދިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ޖާބިރު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، ހުވަދު އަތޮޅުގެ ފަޅުރަށެއްގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކަމުގައި ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ ދެދުވަހެއް ކުރިން ގާތްގަނޑަކަށް 4 ވަރަކަށް ދުވަހު ޖާބިރު ހުންނެވީ ތިނަދޫގައެވެ. ނަމަވެސް ތިނަދޫއަށް ޖާބިރު ގޮސްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާހުރެ ކަމެއް އެނގިފައެއްނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!