ޚަބަރު
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސިފައިން ގަންސެލިއުޓެއް އަރުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސްކޮޑަކުން ގަން ސެލިއުޓެއް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާއަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ އަންހެން ސްކޮޑަކުން ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސެލިއުޓެއް އަރުވާފައެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ މިސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށާއި ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސިފައިން ގަންސެލިއުޓެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އަންހެން ސިފައިން ހޯދުމަކީ އަދިވެސް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް އަންހެނުން އިސްކޮށް ބާރުވެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުންވެސް އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިފައިން އެކި ރޭންކުތަކުގެ 14 އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ސްކޮޑުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހުންނެވީ ކެޕްޓަން ފާތިމަތު އިސްމާއިލްއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު މަޖިލިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ގަޑީގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް އެރުވި އޮނާ ގާޑުގައިވެސް އަންހެން ސިފައިންގެ ކަނބަލެއް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސިފައިން ގަންސެލިއުޓެއް އަރުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސްކޮޑަކުން ގަން ސެލިއުޓެއް މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާއަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ސިފައިންގެ އަންހެން ސްކޮޑަކުން ވަނީ 21 ބަޑީގެ ސެލިއުޓެއް އަރުވާފައެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ މިސަރުކާރުން އިސްކަމެއް ދޭ ކަމަށާއި ސިފައިންގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ސިފައިން ގަންސެލިއުޓެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އަންހެން ސިފައިން ހޯދުމަކީ އަދިވެސް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް އަންހެނުން އިސްކޮށް ބާރުވެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުންވެސް އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމަށެވެ.

މާރިޔާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސިފައިން އެކި ރޭންކުތަކުގެ 14 އަންހެން އޮފިސަރުންގެ ސްކޮޑުގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ހުންނެވީ ކެޕްޓަން ފާތިމަތު އިސްމާއިލްއެވެ.

މީގެއިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މަޖިލީސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ސޯލިހު މަޖިލިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ގަޑީގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަރާތުން އެމަނިކުފާނަށް އެރުވި އޮނާ ގާޑުގައިވެސް އަންހެން ސިފައިންގެ ކަނބަލެއް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!