ޚަބަރު
ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން ކާރުގެ ސީޓްބެލްޓު އެޅުން މަޖުބޫރު

އަންނަ ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން ކާރު ދުއްވާއިރު ކާރުގެ ސީޓް ބެލްޓު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރިގޮތުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުނޅަދުތައް ދުއްވާއިރު ސީޓް ބެލްޓް އަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް އެއްގަމު އުނޅަދު ދުއްވުމުގެ އާންމު ގަވާއިދަށް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހު 11 ވަނަ ދުވަހު  އިސްލާހް  ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ޖެރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެޤަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިޤަވައިދުގައި ބުނާގޮތުން 30 ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުނޅަދުތައް ދުއްވާއިރު ޑްރައިވަރުގެ އިތުރުން އުނޅަދުގެ ކުރީ ސީޓުގައި އިންނަ މީހާ ޖެނުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސީޓްބެލްޓް އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މިގަވާއިދާއި ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ޤަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން ކާރުގެ ސީޓްބެލްޓު އެޅުން މަޖުބޫރު

އަންނަ ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން ކާރު ދުއްވާއިރު ކާރުގެ ސީޓް ބެލްޓު އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރިގޮތުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުނޅަދުތައް ދުއްވާއިރު ސީޓް ބެލްޓް އަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް އެއްގަމު އުނޅަދު ދުއްވުމުގެ އާންމު ގަވާއިދަށް މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރ މަހު 11 ވަނަ ދުވަހު  އިސްލާހް  ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ޖެރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެޤަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މިޤަވައިދުގައި ބުނާގޮތުން 30 ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ބާރަށް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުނޅަދުތައް ދުއްވާއިރު ޑްރައިވަރުގެ އިތުރުން އުނޅަދުގެ ކުރީ ސީޓުގައި އިންނަ މީހާ ޖެނުއަރީ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ސީޓްބެލްޓް އަޅަން ޖެހޭނެއެވެ.

މިގަވާއިދާއި ހިލާފުވާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ޤަވައިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!