ޚަބަރު
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފެމިލީ މެޑިސިން ކްލިނިކް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެނީ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފެމިލީ މެޑެސިން ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ފެމީލީ މެޑިސިން ކްލިނިކް ހުޅުވާފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. މި ކްލިނިކުން މެހެމާނުންނަށް ޖެނެރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި ނޮން އެމަރޖެންސީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ހިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ފެމިލީ މެޑިސިން ކްލިނިކުން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކަކީ ޕްރިވެންޓިވް ކެއަރ، ޗެކައަޕް، ހެލްތް ރިސްކް އެސެސްމެންޓްސް، ވެކްސިނޭޝަން، ވޯރކް ޕާރމިޓް މެޑިކަލްސް، އަދި ދުޅަ ހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާ ކުރަން ކައުންސިލިން ހިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ފެމިލީ ކްލިނިކްގެ އިސް ދައުރަކީ މެހެމާނުންނަށް ޖެނެރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި ނޮން އެމާރޖެންސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ފެމިލީ މެޑިސިންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނީ ފެމިލީ މެޑިސިން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ.މަނާރް ކަރަމް އެވެ.    ޑރ.މަނާރް ކަރަމް އަކީ މިސްރުގެ އައިން ޝާމްސް ޔުނިވާރސިޓީއިން ބެޗެލަރސް އޮފް މެޑިސިން (އެމް.ބީ.، ސީ.އެޗް.ބީ) އަދި  ފެލޯޝިޕް އިން ފެމިލީ މެޑިސިން އެލް ނޮޒްހާ ޕީ.ހެޗް.ސީ އަދި އެލް މަޓްރަޔާ ހޮސްޕިޓަލް އިން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ. މަނާރް ވަނީ މިސްރުގެ އެކި ސިއްހީ މުއައްސަސާތަކުން ޖެނެރަލް ޕެރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި 10 އަހުރުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައްވާފައެވެ. އަދި ޑރ.މަނާރް އަކީ އަޕަރ ރެސްޕިރޭޓޮރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަންސް، ޑައެބީޓީޒް، ހައިޕަރ-ޓެންޝަން،      ހައިޕަރ-ކޮލެސްޓްރޮލީމީއާ، އެނީމިއާ، އެންޒައިޓީ އަދި ޑިޕްރެޝަން ފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ފޯރުކޮށދިނުމަށް ގާބިލް ބޭފުޅުކެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްފިޓަލުގެ ފެމިލީ މެޑިކަލް ކްލިނިކްގެ އަމާޒަކީ ފަހުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތައް މެހަމާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފެމިލީ މެޑިސިން ކްލިނިކް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެނީ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފެމިލީ މެޑެސިން ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ ފެމީލީ މެޑިސިން ކްލިނިކް ހުޅުވާފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ. މި ކްލިނިކުން މެހެމާނުންނަށް ޖެނެރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި ނޮން އެމަރޖެންސީ ކޮންސަލްޓޭޝަން ހިދުމަތްތައް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ފެމިލީ މެޑިސިން ކްލިނިކުން ލިބޭ ހިދުމަތްތަކަކީ ޕްރިވެންޓިވް ކެއަރ، ޗެކައަޕް، ހެލްތް ރިސްކް އެސެސްމެންޓްސް، ވެކްސިނޭޝަން، ވޯރކް ޕާރމިޓް މެޑިކަލްސް، އަދި ދުޅަ ހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާ ކުރަން ކައުންސިލިން ހިދުމަތްތައް ހިމެނެއެވެ. ފެމިލީ ކްލިނިކްގެ އިސް ދައުރަކީ މެހެމާނުންނަށް ޖެނެރަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އަދި ނޮން އެމާރޖެންސީ ހިދުމަތްތައް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ފެމިލީ މެޑިސިންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވާނީ ފެމިލީ މެޑިސިން ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ.މަނާރް ކަރަމް އެވެ.    ޑރ.މަނާރް ކަރަމް އަކީ މިސްރުގެ އައިން ޝާމްސް ޔުނިވާރސިޓީއިން ބެޗެލަރސް އޮފް މެޑިސިން (އެމް.ބީ.، ސީ.އެޗް.ބީ) އަދި  ފެލޯޝިޕް އިން ފެމިލީ މެޑިސިން އެލް ނޮޒްހާ ޕީ.ހެޗް.ސީ އަދި އެލް މަޓްރަޔާ ހޮސްޕިޓަލް އިން ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ޑރ. މަނާރް ވަނީ މިސްރުގެ އެކި ސިއްހީ މުއައްސަސާތަކުން ޖެނެރަލް ޕެރެކްޓިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި 10 އަހުރުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދައްވާފައެވެ. އަދި ޑރ.މަނާރް އަކީ އަޕަރ ރެސްޕިރޭޓޮރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަންސް، ޑައެބީޓީޒް، ހައިޕަރ-ޓެންޝަން،      ހައިޕަރ-ކޮލެސްޓްރޮލީމީއާ، އެނީމިއާ، އެންޒައިޓީ އަދި ޑިޕްރެޝަން ފަދަ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ފޯރުކޮށދިނުމަށް ގާބިލް ބޭފުޅުކެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ އިތުބާރު ހޯދާފައިވާ، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ އެއް ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްފިޓަލުގެ ފެމިލީ މެޑިކަލް ކްލިނިކްގެ އަމާޒަކީ ފަހުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކު އެންމެ ފުރިހަމަ ހިދުމަތްތައް މެހަމާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!