ޚަބަރު
“ކަޅިރަވަ” ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން ތިނަދޫ އަށް ގެނެސްފި

ގދ.ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން 31 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ގދ.ތިނަދޫއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާގައި ހާލު ދެރަވީ، “ކަޅިރަވަ” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައި ހުރި އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފަޅުވެރިއެކެވެ.

މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، މިއަދު މެންދުރު 14:35 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށާއި، އެކަމުގެ މައުލޫމަތު ލިބުމުން އެސަރަހައްދަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ގޮސް، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ބަލި މީހާ ތިނަދޫއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:35 ހާއިރުއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
“ކަޅިރަވަ” ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން ތިނަދޫ އަށް ގެނެސްފި

ގދ.ތިނަދޫގެ ހުޅަނގުން 31 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއްގައި ހުރި މީހެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ގދ.ތިނަދޫއަށް ގެނެސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، މިހާދިސާގައި ހާލު ދެރަވީ، “ކަޅިރަވަ” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައި ހުރި އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ދިވެހި ފަޅުވެރިއެކެވެ.

މިހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، މިއަދު މެންދުރު 14:35 އެހާކަންހާއިރު ކަމަށާއި، އެކަމުގެ މައުލޫމަތު ލިބުމުން އެސަރަހައްދަށް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ގޮސް، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި ކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ބަލި މީހާ ތިނަދޫއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:35 ހާއިރުއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!