ޚަބަރު
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކު މިސްކިތަކަށް ހޮޑު ލައިފި

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި ފިރިހެނަކު މާލޭގެ މިސްކިތަކަށް ހޮޑުލައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މާލޭގެ ބަރްބަރީ މިސްކިތުގެ ތެރެޔަށް ހޮޑުލި ޒުވާނާ އޮތީ މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ނިދާފައެވެ.

ރޭ ފަތިހު އެމިސްކިތަށް ފަތިސްނަމާދުކުރަން ދިޔަ ބަޔަކު މީޑީޔާއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފަތިސްނަމާދުކުރަން ވެގެން އެޒުވާނާއަށް ގޮވާ ހޭލެއްވުމުން އޭނާ ވަނީ މިސްކިތުތެރެޔަށް ހޮޑުލާފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި މިދަނީ އާންމުވަމުންނެވެ.މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން ފެންމަތިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިސްކިތްތަކަށް ކުޑަކަމު ދިޔުން، ބޮޑުކަމު ދިޔުން އަދި މިސްކިތަށް ވަދެ ޚަތިމަށް ކުޅު ޖަހާ މައްސަލަވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސްކިތްތަކުގައި ކެއިން ބުއިމާއި ނިދުމާއި އެއްޗެހި ދޮވެފައި ހިއްކަން އަޅުވާ މައްސަލަވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. މާނީ އާދަމް

    މިދެން ވަރަށް ދެރަ ކަންކަން. އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގަ ކިޔަވަން އުޅުނު އިރު، އެންމެ އަމާން ރައްކާތެރި ތަނެއްކަމުގައި ގަބޫލު ކުރީ މިސްކިތްތައް. ދަމު ނަމާދަށްފަހު ފަތިސް ވަންދެން ގްރޫޕް ސްޓަޑީސްއަށްވެސް މަޑުކުރަނީ ބިރެއްނެތި. އެކަމަކު މިހާރު މިފެންނަނީ މުޅިން ބިރުވެރި ތަނެއް ގޮތަށް. މިސްކިތްތަކުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާ މީހުނަށް ހައްޤު އަދަބުދޭން ޖެހޭ. މިސްކިތްތަކަކީ މި ބިންމަތީގައިވާ ﷲގެ ގެކޮޅުތައް. އެތަންތަން ހުރުމަތްތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން އެއީ، އެންމެހައި މުސްލިމުންގެ ވާޖިބެއް. ހެޔޮވިސްނުންދެއްވާށި. އާމީން

ޚަބަރު
މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކު މިސްކިތަކަށް ހޮޑު ލައިފި

މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި ފިރިހެނަކު މާލޭގެ މިސްކިތަކަށް ހޮޑުލައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި މާލޭގެ ބަރްބަރީ މިސްކިތުގެ ތެރެޔަށް ހޮޑުލި ޒުވާނާ އޮތީ މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ނިދާފައެވެ.

ރޭ ފަތިހު އެމިސްކިތަށް ފަތިސްނަމާދުކުރަން ދިޔަ ބަޔަކު މީޑީޔާއަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި ފަތިސްނަމާދުކުރަން ވެގެން އެޒުވާނާއަށް ގޮވާ ހޭލެއްވުމުން އޭނާ ވަނީ މިސްކިތުތެރެޔަށް ހޮޑުލާފައެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

މިފަދަ މައްސަލަތައް ރާއްޖޭގައި މިދަނީ އާންމުވަމުންނެވެ.މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން ފެންމަތިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މިސްކިތްތަކަށް ކުޑަކަމު ދިޔުން، ބޮޑުކަމު ދިޔުން އަދި މިސްކިތަށް ވަދެ ޚަތިމަށް ކުޅު ޖަހާ މައްސަލަވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މިސްކިތްތަކުގައި ކެއިން ބުއިމާއި ނިދުމާއި އެއްޗެހި ދޮވެފައި ހިއްކަން އަޅުވާ މައްސަލަވެސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
  1. މާނީ އާދަމް

    މިދެން ވަރަށް ދެރަ ކަންކަން. އަޅުގަނޑުމެން މާލޭގަ ކިޔަވަން އުޅުނު އިރު، އެންމެ އަމާން ރައްކާތެރި ތަނެއްކަމުގައި ގަބޫލު ކުރީ މިސްކިތްތައް. ދަމު ނަމާދަށްފަހު ފަތިސް ވަންދެން ގްރޫޕް ސްޓަޑީސްއަށްވެސް މަޑުކުރަނީ ބިރެއްނެތި. އެކަމަކު މިހާރު މިފެންނަނީ މުޅިން ބިރުވެރި ތަނެއް ގޮތަށް. މިސްކިތްތަކުގެ ހުރުމަތް ކަނޑާ މީހުނަށް ހައްޤު އަދަބުދޭން ޖެހޭ. މިސްކިތްތަކަކީ މި ބިންމަތީގައިވާ ﷲގެ ގެކޮޅުތައް. އެތަންތަން ހުރުމަތްތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން އެއީ، އެންމެހައި މުސްލިމުންގެ ވާޖިބެއް. ހެޔޮވިސްނުންދެއްވާށި. އާމީން