ޚަބަރު
އަލިގަދަ ތަންތަނުގައި ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ބަދަލު އަންނަކަން ދެނަހުރީމުތަ؟

އަލިގަދަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ނުވަތަ ގޭތެރެވެސް ރަނގަޅަށް ދިއްލައިގެން އަލިކޮށްގެން އިނދެ ކާނަމަ އެ ކާއެއްޗެއްގެ ފައިދާ 16 ޕަސެންޓާއި 24 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް އިތުރުވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކާފިއެވެ.

ގަދަޔަށް ދިއްލާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސް އޯޑަރު ކުރާ މީހުން އޯޑަރު ކުރާ އެއްޗިއްސަށް ވުރެ އަލި ފަނޑުކޮށްފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސް ކާއެއްޗިއްސަށް އޯޑަރު ކުރާ މީހުން ސިއްހަތަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާ ތަކެތި އޯޑަރުކުރާ މިންވަރު 16 ޕަސެންޓާއި 24 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް އިތުރެވެ. ސައިންސްވެރިން މި ދިރާސާގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހެން ދިމާވަނީ ގަދަޔަށް ދިއްލާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން މާ ބޮޑަށް އެލާޓްވެފައި ތިބޭތީ ކަމަށެވެ.

ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ފްލޮރިޑާގެ ސައިންސްވެރިން ހެދި މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހެން ދިމާވަނީ ގަދަޔަށް ދިއްލާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން މާ ބޮޑަށް އެލާޓްވެފައި ތިބޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ދިއްލާފައި ހުންނަ ކޮޓަރި ކޮޓަރީގައި މާ ބޮޑަށް މީހުން އެލާޓްކޮށް ތިބޭ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާ ހެދުމަށް ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްބައި މީހުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރީ ސިއްހަތައް ފައިދާހުރި ޕްރޮޓީންގެ ބާވަތެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ކުރި ފައިދާ 24 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މި ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. ހުސް ދޮގު

ޚަބަރު
އަލިގަދަ ތަންތަނުގައި ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ބަދަލު އަންނަކަން ދެނަހުރީމުތަ؟

އަލިގަދަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ނުވަތަ ގޭތެރެވެސް ރަނގަޅަށް ދިއްލައިގެން އަލިކޮށްގެން އިނދެ ކާނަމަ އެ ކާއެއްޗެއްގެ ފައިދާ 16 ޕަސެންޓާއި 24 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް އިތުރުވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކާފިއެވެ.

ގަދަޔަށް ދިއްލާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސް އޯޑަރު ކުރާ މީހުން އޯޑަރު ކުރާ އެއްޗިއްސަށް ވުރެ އަލި ފަނޑުކޮށްފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ގޮސް ކާއެއްޗިއްސަށް އޯޑަރު ކުރާ މީހުން ސިއްހަތަށް ފައިދާއެއް ނުކުރާ ތަކެތި އޯޑަރުކުރާ މިންވަރު 16 ޕަސެންޓާއި 24 ޕަސެންޓާ ދެމެދުގެ މިންވަރަކަށް އިތުރެވެ. ސައިންސްވެރިން މި ދިރާސާގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހެން ދިމާވަނީ ގަދަޔަށް ދިއްލާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން މާ ބޮޑަށް އެލާޓްވެފައި ތިބޭތީ ކަމަށެވެ.

ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ފްލޮރިޑާގެ ސައިންސްވެރިން ހެދި މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވަނީ ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހެން ދިމާވަނީ ގަދަޔަށް ދިއްލާފައި ހުންނަ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން މާ ބޮޑަށް އެލާޓްވެފައި ތިބޭތީ ކަމަށެވެ. އަދި ދިއްލާފައި ހުންނަ ކޮޓަރި ކޮޓަރީގައި މާ ބޮޑަށް މީހުން އެލާޓްކޮށް ތިބޭ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ދިރާސާ ހެދުމަށް ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްބައި މީހުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރީ ސިއްހަތައް ފައިދާހުރި ޕްރޮޓީންގެ ބާވަތެވެ. އަދި އޭގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ކުރި ފައިދާ 24 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މި ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
  1. ހުސް ދޮގު