ޚަބަރު
މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކ. ތިލަފުށީގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީ މީހާ ވެއްޓި ޒަޚަމްވުމުން އައި.ޖީއެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެދުނު 9:53 ކަންހާއިރު ބިދޭސީމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނުއިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެދުނު 9:30 އެހާކަންހާއިރު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ވެއްޓިގެން އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނު ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު މަރުވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި މައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ސޭފްޓީ ބޭނުން ކުރަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައި ވަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލިބިދާނެ މިފަދަ ގެއްލުންތަކުން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކ. ތިލަފުށީގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގައި އުޅުނު ބިދޭސީ މީހާ ވެއްޓި ޒަޚަމްވުމުން އައި.ޖީއެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު ހެދުނު 9:53 ކަންހާއިރު ބިދޭސީމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނުއިރު މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ ލިބުނު އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު ހެދުނު 9:30 އެހާކަންހާއިރު ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނިކޮށް ވެއްޓިގެން އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުނު ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރު މަރުވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތުދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަލައި މައްސަލަ ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާއިރު ސޭފްޓީ ބޭނުން ކުރަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައި ވަނީ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ލިބިދާނެ މިފަދަ ގެއްލުންތަކުން ނުވަތަ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުން ސަލާމަތްވެ ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!