ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއަރޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓާރ ޤާއިމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއަރ ޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓާރއެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ.

އެއަރ ޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓަރގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފިސަރު އިބްރާހިމް ތޯހާ ވިދާޅުވީ މިސިމިއުލޭޓަރ ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދިނީ އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް އަދި އެއަރ ޑިފެންސް ސިމިއުލޭޓަރތައް ހަރުކުރުމުގައި 33 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މައިކްރޯ ނޭވްއިން އިން ކަމަށާއި މިއީ ވީ.އައި.އޭ އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓްތަކަށް ބިނާކޮށް 2019 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކުރަންފެށި މިސިމިއުލޭޓަރުން މިހާރު އެއާޕޯޓް ރަންވޭގެ 240 ޑިގްރީ ފެނުނުނަމަވެސް 280 ޑިގްރީއަށް ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އެއަރ ޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓަރ / ފޮޓޯ: އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ(އެމް.އޭ.ސީ.އެލް)އިން ބުނާގޮތުގައި މިސިމިއުލޭޓަރގެ ސަބަބުން އެއާޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެމް.އޭ.ސީއެލުން ކުރަމުންދާ ހޭދަ އެތައް ގުނައެއް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެކުންފުނިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިއީ އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި މސިމިއުލެޓަރ ތަކަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ސިމިއުލޭޓަރއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައް ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެއާޕޯޓްގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ އައު ރަންވޭގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތައްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނާގޮތުގައި ޒަމާނީ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ހަރުކުރެވިފައިވާ ސިމިއުލެޓަރއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވާފައިވާ ޓަވަރ ކޮންޓްރޯލް ޓްރެއިނިންގ އަދި އެއާޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭއަށް އަޙުލުވެރިވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުންކުރިއަށް ގެންދަން ހޭދަވާ 6.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއަރޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓާރ ޤާއިމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއަރ ޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓާރއެއް ޤާއިމުކޮށްފިއެވެ.

އެއަރ ޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓަރގެ ޚިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އެމްއޭސީއެލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އޮފިސަރު އިބްރާހިމް ތޯހާ ވިދާޅުވީ މިސިމިއުލޭޓަރ ސަޕްލައިކޮށް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދިނީ އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް އަދި އެއަރ ޑިފެންސް ސިމިއުލޭޓަރތައް ހަރުކުރުމުގައި 33 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މައިކްރޯ ނޭވްއިން އިން ކަމަށާއި މިއީ ވީ.އައި.އޭ އަދި ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެކުންފުނިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓްތަކަށް ބިނާކޮށް 2019 ވަނަ އަހަރު ޤާއިމުކުރަންފެށި މިސިމިއުލޭޓަރުން މިހާރު އެއާޕޯޓް ރަންވޭގެ 240 ޑިގްރީ ފެނުނުނަމަވެސް 280 ޑިގްރީއަށް ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި ޤާއިމުކުރެވުނު އެއަރ ޓްރެފިކް ޓަވަރ ސިމިއުލޭޓަރ / ފޮޓޯ: އެމް.އޭ.ސީ.އެލް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ(އެމް.އޭ.ސީ.އެލް)އިން ބުނާގޮތުގައި މިސިމިއުލޭޓަރގެ ސަބަބުން އެއާޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް އޮފިސަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް އެމް.އޭ.ސީއެލުން ކުރަމުންދާ ހޭދަ އެތައް ގުނައެއް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެކުންފުނިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި މިއީ އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށާއި މސިމިއުލެޓަރ ތަކަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ވަސީލަތްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބަލާއިރު ސިމިއުލޭޓަރއިން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތައް ގިނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެއާޕޯޓްގައި ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވާ އައު ރަންވޭގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެއަރޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީންތައްވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނާގޮތުގައި ޒަމާނީ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ހަރުކުރެވިފައިވާ ސިމިއުލެޓަރއިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވާފައިވާ ޓަވަރ ކޮންޓްރޯލް ޓްރެއިނިންގ އަދި އެއާޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭއަށް އަޙުލުވެރިވުމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުންކުރިއަށް ގެންދަން ހޭދަވާ 6.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަލާމަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!