ފެންޑާ
ނަރަކައިގެ ދޮރު، ޑޯރ ޓު ހެލް

މީގެ ސާޅީސް އަހަރުކުރިން ޖިއޮލިޖްސިޓުން ތަހުލީލް ތަކެއް ކުރުމަށް ކޮނުން ވަޅުގަނޑު ވެފައިވަނީ މިއަދާހަމަޔަށްވެސް ނުނިވި އަދައަދައި ހުރި އަލިފާނުގެ ވަޅުގަނޑެއް ކަމުގައެވެ.

މިތަން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ‘ނަރަަކައިގެ ދޮރޮ’ ޑޯރ ޓު ހެލް ގެ ނަމުންނެވެ. ތުރުކަމިނިސްތާންގެ ދާވޭސް ރަށްފުށުގައިވާ މިތަނަކީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްވަނަ އަހަރު ސޮވިއެޓް ގެ ޖިއޮލިޖްސްޓުން ތަކެއް ތަހުލީލް ކުރުމަށް ކޮނުނު ވަޅުގަނޑެކެވެ. މިވަޅުގަނޑު ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި ހަތްދިހަ މީޓަރު ފުނަށް ވަޅުގަނޑު ފޫވެއްޓި ވަޅުގަނޑު ތެރެއިން ވިހަގޭސް ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ވަޅުގަނޑުގައިވަނީ އަލިފާން ރޯކޮށްފައެވެ.

ޖިއޮލެޖިސްޓްން އެތާގައި އަލިފާން ރޯކުރީ އަލިފާން ގަނޑު އެދުވަހު ނިވޭނެކަމަށް ހީކޮށްގެނެންވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް އެ ވަޅުގަނޑު ވެފައިވަނީ އަދައަދައި ހުރި ބޮޑު އަލިފާންގަޑަކަށް ވެފައެވެ. މިތަން ވެފައިވަނީ މިހާރު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތަށްހާސް ފަތުރުވެރިންނެއް ޒިޔާރަށް ކުރަމުންދާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު މަންޒިލަކަށް ވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފެންޑާ
ނަރަކައިގެ ދޮރު، ޑޯރ ޓު ހެލް

މީގެ ސާޅީސް އަހަރުކުރިން ޖިއޮލިޖްސިޓުން ތަހުލީލް ތަކެއް ކުރުމަށް ކޮނުން ވަޅުގަނޑު ވެފައިވަނީ މިއަދާހަމަޔަށްވެސް ނުނިވި އަދައަދައި ހުރި އަލިފާނުގެ ވަޅުގަނޑެއް ކަމުގައެވެ.

މިތަން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ‘ނަރަަކައިގެ ދޮރޮ’ ޑޯރ ޓު ހެލް ގެ ނަމުންނެވެ. ތުރުކަމިނިސްތާންގެ ދާވޭސް ރަށްފުށުގައިވާ މިތަނަކީ ނަވާރަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެއްވަނަ އަހަރު ސޮވިއެޓް ގެ ޖިއޮލިޖްސްޓުން ތަކެއް ތަހުލީލް ކުރުމަށް ކޮނުނު ވަޅުގަނޑެކެވެ. މިވަޅުގަނޑު ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި ހަތްދިހަ މީޓަރު ފުނަށް ވަޅުގަނޑު ފޫވެއްޓި ވަޅުގަނޑު ތެރެއިން ވިހަގޭސް ނުކުމެދާނެ ކަމުގެ ބިރަށް ވަޅުގަނޑުގައިވަނީ އަލިފާން ރޯކޮށްފައެވެ.

ޖިއޮލެޖިސްޓްން އެތާގައި އަލިފާން ރޯކުރީ އަލިފާން ގަނޑު އެދުވަހު ނިވޭނެކަމަށް ހީކޮށްގެނެންވެ. ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށްވެސް އެ ވަޅުގަނޑު ވެފައިވަނީ އަދައަދައި ހުރި ބޮޑު އަލިފާންގަޑަކަށް ވެފައެވެ. މިތަން ވެފައިވަނީ މިހާރު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތަށްހާސް ފަތުރުވެރިންނެއް ޒިޔާރަށް ކުރަމުންދާ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލު މަންޒިލަކަށް ވެފައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!