ޚަބަރު
ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު ހޯނޑެއްދޫ ގައި ޢީދު ފާހަގަ ކުރަނީ

އަންނަ އަޟުޙާ ޢީދު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވި ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު ހޯނޑެއްދޫ ގައި ޢީދު ފާހަގަ ކުރަން ތައްޔާރު ވަމުންދާކަމަށް ހޯނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ދީނިޔާ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިމިދިޔަ އަދި މިދައުރުގެވެސް ރައީސާ ދީނިޔާ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުތައް އުނި ކުރީ އެޗްޕީއޭ އިން އެންގި އެންގުމަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި މިހާރު ވާނީ 4 ޙަރަކާތައް މަދު ކޮއްފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާނީ މަސް ރޭސް, ފުޓްބޯޅަ އަދި ބާބަކިއު ކަމަށްވެސް ދީނިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސާ ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅަ މެޗް ކުރިޔަށް ދާނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މެޗް ވަކިން ނަމަވެސް މަސް ރޭހުގައި 2 ޖިންސު އެއްކޮށް ޓީމު ހެދޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.
ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ގދ ހޯނޑެއްދޫގައި ފަށާ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އެރަށުގެ ޑަބްލިއުޑީސީ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު ހޯނޑެއްދޫ ގައި ޢީދު ފާހަގަ ކުރަނީ

އަންނަ އަޟުޙާ ޢީދު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވި ގިނަ ޙަރަކާތްތަކެއް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު ހޯނޑެއްދޫ ގައި ޢީދު ފާހަގަ ކުރަން ތައްޔާރު ވަމުންދާކަމަށް ހޯނޑެއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ދީނިޔާ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިމިދިޔަ އަދި މިދައުރުގެވެސް ރައީސާ ދީނިޔާ ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުތައް އުނި ކުރީ އެޗްޕީއޭ އިން އެންގި އެންގުމަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި މިހާރު ވާނީ 4 ޙަރަކާތައް މަދު ކޮއްފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާނީ މަސް ރޭސް, ފުޓްބޯޅަ އަދި ބާބަކިއު ކަމަށްވެސް ދީނިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސާ ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅަ މެޗް ކުރިޔަށް ދާނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން މެޗް ވަކިން ނަމަވެސް މަސް ރޭހުގައި 2 ޖިންސު އެއްކޮށް ޓީމު ހެދޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.
ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހު ގދ ހޯނޑެއްދޫގައި ފަށާ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ އެރަށުގެ ޑަބްލިއުޑީސީ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!