ޚަބަރު
އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދިޔަ ދިވެއްސެއް ނިޔާވެއްޖެ

މައްކާގައި އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރަމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ނިޔާވެފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ.

އުމުރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ނ. ހޮޅުދޫން ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެފައިވާކަން، ހޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލުން މެމްބަރަކު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާއަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ނިޔާވެގެން އުޅޭކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަމުންދިޔަ ދިވެއްސެއް ނިޔާވެއްޖެ

މައްކާގައި އުމްރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާ ކުރަމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ނިޔާވެފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅު ހޮޅުދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ.

އުމުރާގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ނ. ހޮޅުދޫން ދިޔަ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެފައިވާކަން، ހޮޅުދޫ ކައުންސިލުން ވެސް ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލުން މެމްބަރަކު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި، އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާއަށް ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ނިޔާވެގެން އުޅޭކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް މިހާތަނަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!