ޚަބަރު
ބައްޕަޔަކު އަންހެން ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ބައްޕަޔަކު އަންހެން ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަންހެންކުއްޖަކަށް އޭނަގެ ބައްޕަ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއަންހެންކުއްޖާއަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނާގޮތުގައި އަންހެންކުއްޖާގެ މެއިކަށިގަނޑުގައި ވަނީ ރެނދުލާފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ މައްސަލައެއް މިއަދު މެންދުރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިހާރު މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދެއްވައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. މިހާރުން މިހާރަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް. ތިކަހަލަ ބައްޕައިން މަރާލަން ޖެހެނީ… އޭރުން ދެވަނަ ފަހަރަކު ތިޒާތުގެ އަމަލެއް ހިންގަން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނީ. އެހެންނޫނީ ދެވަނަފަހަރަށް ވެސް އަނިޔާކުރާނެ😡😡

ޚަބަރު
ބައްޕަޔަކު އަންހެން ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ބައްޕަޔަކު އަންހެން ދަރިފުޅަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އަންހެންކުއްޖަކަށް އޭނަގެ ބައްޕަ އަނިޔާކުރުމުގެ ސަބަބުން އެއަންހެންކުއްޖާއަށް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުން ބުނާގޮތުގައި އަންހެންކުއްޖާގެ މެއިކަށިގަނޑުގައި ވަނީ ރެނދުލާފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ މައްސަލައެއް މިއަދު މެންދުރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިހާރު މިމައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދެއްވައެވެ.

 

ADS BY MALDIVIAN
  1. މިހާރުން މިހާރަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް. ތިކަހަލަ ބައްޕައިން މަރާލަން ޖެހެނީ… އޭރުން ދެވަނަ ފަހަރަކު ތިޒާތުގެ އަމަލެއް ހިންގަން ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނީ. އެހެންނޫނީ ދެވަނަފަހަރަށް ވެސް އަނިޔާކުރާނެ😡😡