ޚަބަރު
ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމެއް އޮޔާދަނީ، ސަމާލުވާން އަންގައިފި

މާމުނަގަލު ރިސޯޓުގައި ސީޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާދާތީ، ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވާން އަންގައިފިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ މާމުނަގަލުގައި ސީ ޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ދިޔަކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބިފައި ވަނީ ރޭ 19:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ދިގުމިނުގައި 20 ފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި 10 ފޫޓް ހުންނަވަރުގެ ޕްލެޓްފޯމެއްކަމަށް ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މި ޕްލެޓްފޯމްގައި ރަތްކުލައިގެ ބައްތިއެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރޭގަނޑު އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުން މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަމީ އިލްތިމާޞްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސީޕްލޭން ޕްލެޓްފޯމެއް އޮޔާދަނީ، ސަމާލުވާން އަންގައިފި

މާމުނަގަލު ރިސޯޓުގައި ސީޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮލޯޓިންގ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާދާތީ، ކަނޑުދަތުރުކުރާއިރު ސަމާލުވާން އަންގައިފިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ މާމުނަގަލުގައި ސީ ޕްލޭން ޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ ފްލޯޓިން ޕްލެޓްފޯމް ކަނޑައިގެން ދިޔަކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ލިބިފައި ވަނީ ރޭ 19:15 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ދިގުމިނުގައި 20 ފޫޓް އަދި ފުޅާމިނުގައި 10 ފޫޓް ހުންނަވަރުގެ ޕްލެޓްފޯމެއްކަމަށް ކޯސްޓްގާޑަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މި ޕްލެޓްފޯމްގައި ރަތްކުލައިގެ ބައްތިއެއް ހަރުކޮށްފައި ހުންނާނެކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންކަމުން މި ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ރޭގަނޑު އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތަކުން މިކަމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަމީ އިލްތިމާޞްކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!