ޚަބަރު
މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރޭ 9:30 އެހާއިރު މާފަންނު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ގޮސް ބަލާލިއިރު އެމީހާ އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ދިޔައި ފުލުހުންގެ ޑޮކްޓަރެއް ގޮވައިގެން ކަމަށާއި އެމީހާ ބެލުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު އެންގީ އޭނާ އޮތީ މަރުވެފައިކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުލުހުންދަނީ ބަލައި ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރޭ 9:30 އެހާއިރު މާފަންނު ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ގޮސް ބަލާލިއިރު އެމީހާ އޮތީ މަރުވެފައި ކަމަށެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް މައުލޫމާތު ލިބިގެން ފުލުހުން ދިޔައި ފުލުހުންގެ ޑޮކްޓަރެއް ގޮވައިގެން ކަމަށާއި އެމީހާ ބެލުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރު އެންގީ އޭނާ އޮތީ މަރުވެފައިކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުލުހުންދަނީ ބަލައި ތަހުޤީގުކުރަމުންނެވެ.

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!