ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ޖާގަ މާތޮޑިއަންސް ކަށަވަރުކޮއްފި

ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް (އެފްސީއެފްސީ) ގެ ފައިނަލް ގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާތޮޑިއަންސް ކަށަވަރު ކޮއްފިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި މާތޮޑިއަންސް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާ ފައިވަނީ އިތުރު އެއް މެޗު ކުރިއަށް އޮއްވާ މިހާތަނަށް ކުޅުން ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ މިރޭ ވެސް 2 މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. މިރޭ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާތޮޑިއަންސް އާއި ކުޑަ ކަންމަތި އަދި 2 ވަނަ މެޗް ގައި ކްލެސިކް ރޯޔަލްސް އާއި ބެންޑިޓް އެވެ.

މުބާރާތުގައި މާދަމާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ކުޅުމުން ފައިނަލް ގެ ކުރިން ކުޅެން ޖެހޭ ހުރިހާ މެޗެއް ކުޅެ ނިމޭނެއެވެ. އަދި ފައިންނަލްގައި މާތޮޑިއަންސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޓީމުވެސް އެނގި ގެން ދާނީ މާދަމާރޭ ގެ މެޗް ތައް ނިމުނީ މާއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމު ތަކަކީ:
– މާތޮޑިއައަންސް
– އެފްސީ ކަންމަތި
– ކުޑަ ކަންމަތި
– ކްލެސިކް ރޯޔަލް
– ބެންޑިޓް

“ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް” ގައި މުޅިންވެސް ބައިވެރި ވެފައި ވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޓީމު ތަކެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އެއްބާރުލުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކުރިއަށް ދަނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލް ފުރަތަމަ ޖާގަ މާތޮޑިއަންސް ކަށަވަރުކޮއްފި

ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް (އެފްސީއެފްސީ) ގެ ފައިނަލް ގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މާތޮޑިއަންސް ކަށަވަރު ކޮއްފިއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި މާތޮޑިއަންސް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާ ފައިވަނީ އިތުރު އެއް މެޗު ކުރިއަށް އޮއްވާ މިހާތަނަށް ކުޅުން ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

މިމުބާރާތުގެ މިރޭ ވެސް 2 މެޗު ކުޅޭނެއެވެ. މިރޭ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާތޮޑިއަންސް އާއި ކުޑަ ކަންމަތި އަދި 2 ވަނަ މެޗް ގައި ކްލެސިކް ރޯޔަލްސް އާއި ބެންޑިޓް އެވެ.

މުބާރާތުގައި މާދަމާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ 2 ކުޅުމުން ފައިނަލް ގެ ކުރިން ކުޅެން ޖެހޭ ހުރިހާ މެޗެއް ކުޅެ ނިމޭނެއެވެ. އަދި ފައިންނަލްގައި މާތޮޑިއަންސް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޓީމުވެސް އެނގި ގެން ދާނީ މާދަމާރޭ ގެ މެޗް ތައް ނިމުނީ މާއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޓީމު ތަކަކީ:
– މާތޮޑިއައަންސް
– އެފްސީ ކަންމަތި
– ކުޑަ ކަންމަތި
– ކްލެސިކް ރޯޔަލް
– ބެންޑިޓް

“ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް” ގައި މުޅިންވެސް ބައިވެރި ވެފައި ވަނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޓީމު ތަކެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އެއްބާރުލުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް ކުރިއަށް ދަނީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިގެން ކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!