ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: މިރޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބެންޑިޓްސްގެ މައްޗަށް ކްލާސިކް ރޯޔަލްސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މިރޭގެ ދެވަނަ މެޗް ކްލާސިކް ރޯޔަލްސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ޓީމް ބެންޑިޓްސް ބަލިކޮށް 3-1 އިން މިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކްލާސިކް ރޯޔަލްސްއެވެ. މިމެޗްވެގެންދިޔައީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުންނަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށެވެ. މިރޭގެ މެޗުން ކުޅުންތެރިން ދައްކުވައިދިނީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެކެވެ. އަދި އެހެން މެޗުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިރޭގެ މެޗަކީވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ފޯރިގަދަ ވަރުގަދަ މެޗެކެވެ.

މީގެއިތުރުން މާދަމާވެސް މިމުބާރާތުގެ 2 މެޗް ބޭއްވިގެންދާނެއެވެ. މާދަމާގެ މެޗުން ކާމިޔާބު ހޯދާ ޓީމް ވެގެންދާނީ ފައިނަލުގައި މާތޮޑިއަންސް އާއި ވާދަކުރާ ޓީމަށެވެ. އެހެންކަމުން މާދަމާގެ މެޗް މިމުބާރާތުގެ ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 06 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިމުބާރާތަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭއްވުނު މުބާރާތެއްކަން އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ނަސްރުﷲ މުހައްމަދު ހުވަދޫ ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިމުބާރާތުގައި މިއަދާ ހަމަޔަށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ފެނިގެންދިޔައީ ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ އެކުލުންތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ނަސްރުﷲ ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މިމުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗުތަކަށް ބަލާލާއިރު ޖުމްލަ 4 ރީދޫ ކާޑު ދައްކާފައިވާއިރު އެއްވެސް މެޗަކުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައި ނެތެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: މިރޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބެންޑިޓްސްގެ މައްޗަށް ކްލާސިކް ރޯޔަލްސް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މިރޭގެ ދެވަނަ މެޗް ކްލާސިކް ރޯޔަލްސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މިރޭގެ މެޗުގައި ޓީމް ބެންޑިޓްސް ބަލިކޮށް 3-1 އިން މިމެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ކްލާސިކް ރޯޔަލްސްއެވެ. މިމެޗްވެގެންދިޔައީ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ސަޕޯޓަރުންނަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށެވެ. މިރޭގެ މެޗުން ކުޅުންތެރިން ދައްކުވައިދިނީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުމެކެވެ. އަދި އެހެން މެޗުތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިރޭގެ މެޗަކީވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ފޯރިގަދަ ވަރުގަދަ މެޗެކެވެ.

މީގެއިތުރުން މާދަމާވެސް މިމުބާރާތުގެ 2 މެޗް ބޭއްވިގެންދާނެއެވެ. މާދަމާގެ މެޗުން ކާމިޔާބު ހޯދާ ޓީމް ވެގެންދާނީ ފައިނަލުގައި މާތޮޑިއަންސް އާއި ވާދަކުރާ ޓީމަށެވެ. އެހެންކަމުން މާދަމާގެ މެޗް މިމުބާރާތުގެ ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށް ވެގެންދާނެއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 06 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިމުބާރާތަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭއްވުނު މުބާރާތެއްކަން އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ކައުންސިލްގެ ނައިބްރައީސް ނަސްރުﷲ މުހައްމަދު ހުވަދޫ ނިއުސްއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިމުބާރާތުގައި މިއަދާ ހަމަޔަށް ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން ފެނިގެންދިޔައީ ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ އެކުލުންތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކަމަށެވެ. އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ނަސްރުﷲ ވަނީ އެފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މިމުބާރާތުގެ ހުރިހާ މެޗުތަކަށް ބަލާލާއިރު ޖުމްލަ 4 ރީދޫ ކާޑު ދައްކާފައިވާއިރު އެއްވެސް މެޗަކުން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް ރަތް ކާޑެއް ދައްކާފައި ނެތެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!