ޚަބަރު
ދޯންޏެއް އަޑިޔަށްދާތީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފ. ފީއަލިކައިރިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިޔަށްދާތީ އެދޯނި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ފަށައިފިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވީ “އަލަމާ 05” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނި އަޑިޔަށްދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ 23:22 ގައި ލިބުނު ކަމަށާއި އޭރު ދޯނި އޮތީ ވ.ފުއްސަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 4 ވަރަކަށް ނޯޓިކަލް މޭލުގައިކަމަށެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅުނު މިދޯނި 3 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔައީ މާލެއަށެވެ. އަދި ފ. ފީއަލީ ކައިރިން ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ ދޯނިފަހަރުން ފާނަ ގަނެގެން މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް މިދޯނި އަޑިޔަށް ދާކަމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި އުޅަނދާއި މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދޯންޏެއް އަޑިޔަށްދާތީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފ. ފީއަލިކައިރިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް އަޑިޔަށްދާތީ އެދޯނި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ފަށައިފިއެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ވިދާޅުވީ “އަލަމާ 05” ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނި އަޑިޔަށްދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ 23:22 ގައި ލިބުނު ކަމަށާއި އޭރު ދޯނި އޮތީ ވ.ފުއްސަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން 4 ވަރަކަށް ނޯޓިކަލް މޭލުގައިކަމަށެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅުނު މިދޯނި 3 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔައީ މާލެއަށެވެ. އަދި ފ. ފީއަލީ ކައިރިން ފާނަ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅޭ ދޯނިފަހަރުން ފާނަ ގަނެގެން މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް މިދޯނި އަޑިޔަށް ދާކަމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

މި އުޅަނދާއި މީހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!