ޚަބަރު
ލަންކާގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްވެ، ދިވެހި އާއިލާތަށް އެނބުރި ރަށަށް

15 ހާހެއްހާ ދިވެހި އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސް ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާން ފެށުމުން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ދިވެހި އާއިލާތައް އެނބުރި ރަށަށް ބަދަލުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދަތިކަމަކީ ޑޮލަރު ނުލިބުމުގެ ދަތިކަމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލަންކާގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ އުޅެވެން ނެތުމުން ބައެއް އާއިލާތަކުން ކުދިންގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

މީގެކުރިން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވިސާ ނުނަގާ ލަންކާގައި މިހާރު ކޮންމެ މީހެއްގެ ވިސާއަށް އަހަރަކު 200 ޑޮލަރު ނަގަން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށާއި ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް ގިނަ އާއިލާތައް ދިރިއުލެމުން އަންނަ ލަންކާގައި ފާއިތުވި ނޮވެމްބަރު މަހު 17 އިންސައްތައަށް އަދި ޑިސެންބަރު ތެރޭގައި 22 އިންސައްތައަށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ސެންސަން އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހިކިކިރު، ހަނޑޫ، ހަކުރު ފުށް އަދި މުގުފަދަ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ އަތްނޮފޯރާ ވަރަށް މައްޗަށް ޖެހިފައެވެ. އަދި ކައްކާ ގޭސް ލިބުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް ގިނަ އާއިލާތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ދަތުރުތަކުގެ އަގުވެސް ދަނީ ލަންކާގައި ބޮޑުކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިސާދަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ދަތިވާ އެއް ކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ޑޮލަރު ނުލިބުމެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ލަންކާގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްވެ، ދިވެހި އާއިލާތަށް އެނބުރި ރަށަށް

15 ހާހެއްހާ ދިވެހި އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އިޤްތިސާދީ ހާލަތު ދަށަށް ގޮސް ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާން ފެށުމުން ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ދިވެހި އާއިލާތައް އެނބުރި ރަށަށް ބަދަލުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ދަތިކަމަކީ ޑޮލަރު ނުލިބުމުގެ ދަތިކަމެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލަންކާގައި ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ އުޅެވެން ނެތުމުން ބައެއް އާއިލާތަކުން ކުދިންގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

މީގެކުރިން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވިސާ ނުނަގާ ލަންކާގައި މިހާރު ކޮންމެ މީހެއްގެ ވިސާއަށް އަހަރަކު 200 ޑޮލަރު ނަގަން ވަނީ ފަށައިފައެވެ.

ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށާއި ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމަށް ގިނަ އާއިލާތައް ދިރިއުލެމުން އަންނަ ލަންކާގައި ފާއިތުވި ނޮވެމްބަރު މަހު 17 އިންސައްތައަށް އަދި ޑިސެންބަރު ތެރޭގައި 22 އިންސައްތައަށް ކާބޯތަކެތީގެ އަގު އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ސެންސަން އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ހިކިކިރު، ހަނޑޫ، ހަކުރު ފުށް އަދި މުގުފަދަ ތަކެތީގެ އަގު ވަނީ އަތްނޮފޯރާ ވަރަށް މައްޗަށް ޖެހިފައެވެ. އަދި ކައްކާ ގޭސް ލިބުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާކަމަށް ގިނަ އާއިލާތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން ދަތުރުތަކުގެ އަގުވެސް ދަނީ ލަންކާގައި ބޮޑުކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ އިޤްތިސާދަށް ވަނީ ލޮޅުން އަރާފައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ދަތިވާ އެއް ކަމަކީ ފަތުރުވެރިކަން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ޑޮލަރު ނުލިބުމެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!