ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން ބިމާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ގދ.ތިނަދޫއިން ބިމާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސްއަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވީ މިއީ ކައުންސިލްގެ އާ ދައުރުގައި ކުރުމަށް ވިސްނާފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިނަދޫއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެގެން ތިނަދޫގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މީހުން ކައުންސިލްގައި އެދެމުންދާ ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިފުރުސަތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށެވެ. ރެޖިސްޓްރީކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހަޅާލެވޭނެއެވެ.

މިފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާފައި އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ސައުދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތިނަދޫއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުުކޮށްދިނުމަށް 5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިންމާލެވިފައެެވެ. އެހެނިހެން ރަށްތަކުގެ މީހުން ތިނަދޫއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށްފަހު ތިނަދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުން ވެގެންދާނީ ތިނަދޫއަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށެވެ. މުސްތަޤުބަލުގައި ސިޓީއަކަށް ވެގެންދާނެ ތިނަދޫއަކީ އާބާދީ ބޮޑުރަށެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ސިޓީ

  ސައުދު ވޯޓު ހޯދަންވީމަ ތިނަދޫ މީހުން ކައިރަށް އަންނަނީ. ތިވަރުގެ ކަމެއް ކޮށްފަ ތިނަދޫ މީހުން ކައިރިއަށް ނާންނާތި. ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިގެން އަމިއްލަ ރަށުގަ ކުލި ދައްކައިގެން ތިބުމަށް ވުރެ މާލެގައި ކުލި ދައްކައިގެން ތިބުން ރަނގަޅުވީމަ މާލޭގަ ތިބެ މި ހަނާވަނީ

 2. އިއްސޭ

  ތި ކައުންސިލާ ވޮންނާ ބޮޑެހެލިވެގެންްބ

 3. އަޅާސައުދު އަހަނެ މިތޮއު ވަންނެއި ތަނެކެ ނެތިޔޭ. ހަތަރެކަޓިމަތި ތެނަދޫ މީހިން މަގެމަތިކޮއްލައި ބީރައްޓެހިންނާއި އޮޑައިގެން ތިވޮންނާ ކެހެނަކުން ވެގެން. މިރަޓު ތެއި ބަންގާޅު މީހިންނެ ރަޖިސްޓްރީ ކެރަހެން ތޯކެ ކެރަންނެއި ކަމެކެ ނެންފެހޭ.

  • Havare meehaa

   އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން ބަންގާޅުންނާއި އެއްފަދަ ކުރުމުން ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށް ތަމެން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާނެކަން ޅަސިކިއުޑިއަށް ނުވިސްނުނީބާ ނުވަތަ ބަންގާޅީންނާއި އެއްފަދައީބާ!

 4. ސަޢުދިއްޔާ

  ސައުދުއަލީ އަކީ ދޮގުހެދުމާއި ފޮނިބާސާކެޑުމުގެ ލާ މަސީލު ބަލަންތިބޭތި މިފަހަރުވެސް ތިބުނާބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނީ ހުޅުމާލެއިންފުލެޓެއް،،އެމީހެއްގެރަށުން ދެގޭ ހުރިމީހުނަށާއި ސަޢުދު އަލީގެގާތްތިމާގެމީހުނާއި،،ރައްޓަހިންނާއި،ޢާއިލީމީހުނަށް ކަންޔަގީނެވެ،،ތިނަދޫގައި މިހާރުވެސް އެބައުޅޭ އެއްގެއްގައި 4 ،،3ޢާއިލާ ގޭބިސީ ސައުއުދުއަށް އިހުސާސްކުރެވޭތަ،،އެގޭތަ؟ ތިނަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބޯހިޔާވަހިކަންނެތް މީހުނަށް ނަމުގައި ފުރުސަތުހުޅުވަނީ ނިމޭއިރުމިދެނީ ކުރީގަމިބުނި ފަރާތްތަކަށް ބަލަންތިބޭތި،،!!!!!!

 5. ތެނަދުއަށް އުފަން މާލެމީހާ

  ތެނަދޫން ފެރެތަން ބިމެދެންނަންޖެނެކަމަން މަން ގަބޫލެވެނޫ ތެނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަން. ދެން ތެނަދުއަން ނިސްބަތެވެނެ އާއިލާތަކުން ތެނަދޫގައި ވޮންނަންބޭނުވެނެ މަޖުބޫރެ ހާލަތުގައި ރަޓުންބޭރޭ ވޮންނަންޖެހީގެން ވޮންނާ މީހެންނަން. ރަޓު ވޮންނާހިތެވެއި ކެތެންމިހައިއަސް. ބޮލާބާއްވަންނެއި ބާލިހަކަސް ބާންނެއި ވިއްދެކެ ލެބީގެން ރަޓުވޮޅިއެންނާ. ސުކުރިއްޔާ.

 6. ބިލާލު

  thinadhoo ga boa hiyaavahikan nei kitan meehun eba ulhey… Bodethi kudhin govaigen ulheyne thaneh nethumuge sababun enme kotari egga bodethi dharinnai ekkoh mamma bappa nidhun aee saudhu ge concern eh noon. Saudhu e ulhenee konmeves edhumeh ovegen… Kaley naannaathi vote hoadhan. Kale akee thi kamah varah naagaabilu meeheh. Rashu counsel hedhifa vanee thinadhoo ge meehun ge faidhaa ah…. Kaley visnumuva huredhaane thinadhoo city akah hedhumuge visnun. Ehenas ekan annaanee fahun rashuge rayyithunge boa hiyaavahikan nethi city akah hadhan ulhumakee aee kaleyge naagaabilukan. Coucil ga ulhey bilaal ashaa ehenihen bidheyseenah ves goathi dheyn feney.. aeun dhen city akah badhalu vumuge kolhumathi fenunee…. Kaley raees akah hure kon kameh koddhevunee….

 7. އަބުﷲޢަލީ

  މިފަހަރުވެސް ތިބުނާ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނީ ،ހުޅުމާލެއާއި،ވިލިމާލޭއާއި އެކިތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނަށް އަސްލު އެކަމަށްއެންމެ ބޭނުންމީހުނަށް ނުލިބޭނެއ! އެއިރުންތާ އެމީހުންގެ ޖީބަށް ތަނަވަސްކަންލިބޭނީ ފުލެޓެއްވިއްޔާ 7000ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް ދިނީމާ ޖީބަށް އޮންނާނެ ކޮންމެ މަހަކު3500ރުފިޔާ ރޯހައުސް އެއްވިއްޔާ8000ރުފިޔާ ޖީބަން އެއްބާ ރަގަޅު ސަޅިޔެއްނޫންތޯ؟؟

 8. Mashah heevanee thee laari gabdeh kaanvegen kuraa kameh hen meehun athun short list kuran lakka eh.. goathi dheyname kiyaafa anekka lakka eh mihen gos milliin eh nagaafa goathi dheynee noonee flat eh dheynee.. mee mikan vaane goi… Ekoe konmeves ehen kamakaa rashu therein ulhey.. Vote dhen saudhu ah fennaanee guduveema

 9. Thinadhoo city akah hadhan thinadhoo ah ufan dharin thinadhoo in beyru kohllan v nun. Eyrun ma avaha city akah badhalu vaane. Amilla rashuga miharuves kuyyah mi ulheny. Council ge aa ahara thee v molhu plan eh.

 10. ތެނެދޫ ގޯތިނުދިނެ މީހާ

  ތެނަދޫ އަން އުފަން ވީމައި ހުއްޓޫ ކޮންކަމަކެ ވައްނޭ ތަނެކެ ނުދިނާ އެކަމަކު ވޯޓެހުވައް ނައްވީމައި އެތާ 4ކޫދުގޮވައަގެން މިވޮނާ ހާލެކެ ތައްނައެގެއި ސައުދޫ

 11. ހަބީބާ

  އެންމެފުރަތަމަ ތިނަދޫރައްވެހީން އޮރިޔާން ނިވާކޮއްފައި ދެން އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން އައުރަނިވާކުރުން އައުލާކަން ބޮޑު ވަނީ ،

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން ބިމާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

ގދ.ތިނަދޫއިން ބިމާއި ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސްއަށް މައުލުމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސައުދު އަލީ ވިދާޅުވީ މިއީ ކައުންސިލްގެ އާ ދައުރުގައި ކުރުމަށް ވިސްނާފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށާއި ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި ރެޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިނަދޫއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވެގެން ތިނަދޫގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މީހުން ކައުންސިލްގައި އެދެމުންދާ ކަމަށް ސައުދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މިފުރުސަތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށެވެ. ރެޖިސްޓްރީކުރުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރުމަށްފަހު އޮންލައިންކޮށް ފޯމް ހުށަހަޅާލެވޭނެއެވެ.

މިފުރުސަތުގައި ހުށަހެޅޭ ފޯމްތަކުގެ އަދަދަށް ބަލާފައި އިތުރު ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލެވޭނެކަމަށް ސައުދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތިނަދޫއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުުކޮށްދިނުމަށް 5 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށްފަހު ލޭންޑްސްކޭޕިންގ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ނިންމާލެވިފައެެވެ. އެހެނިހެން ރަށްތަކުގެ މީހުން ތިނަދޫއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދުމަށްފަހު ތިނަދޫއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރުން ވެގެންދާނީ ތިނަދޫއަށް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށެވެ. މުސްތަޤުބަލުގައި ސިޓީއަކަށް ވެގެންދާނެ ތިނަދޫއަކީ އާބާދީ ބޮޑުރަށެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ސިޓީ

  ސައުދު ވޯޓު ހޯދަންވީމަ ތިނަދޫ މީހުން ކައިރަށް އަންނަނީ. ތިވަރުގެ ކަމެއް ކޮށްފަ ތިނަދޫ މީހުން ކައިރިއަށް ނާންނާތި. ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތިގެން އަމިއްލަ ރަށުގަ ކުލި ދައްކައިގެން ތިބުމަށް ވުރެ މާލެގައި ކުލި ދައްކައިގެން ތިބުން ރަނގަޅުވީމަ މާލޭގަ ތިބެ މި ހަނާވަނީ

 2. އިއްސޭ

  ތި ކައުންސިލާ ވޮންނާ ބޮޑެހެލިވެގެންްބ

 3. އަޅާސައުދު އަހަނެ މިތޮއު ވަންނެއި ތަނެކެ ނެތިޔޭ. ހަތަރެކަޓިމަތި ތެނަދޫ މީހިން މަގެމަތިކޮއްލައި ބީރައްޓެހިންނާއި އޮޑައިގެން ތިވޮންނާ ކެހެނަކުން ވެގެން. މިރަޓު ތެއި ބަންގާޅު މީހިންނެ ރަޖިސްޓްރީ ކެރަހެން ތޯކެ ކެރަންނެއި ކަމެކެ ނެންފެހޭ.

  • Havare meehaa

   އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން ބަންގާޅުންނާއި އެއްފަދަ ކުރުމުން ތިނަދޫ ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށް ތަމެން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިގެންދާނެކަން ޅަސިކިއުޑިއަށް ނުވިސްނުނީބާ ނުވަތަ ބަންގާޅީންނާއި އެއްފަދައީބާ!

 4. ސަޢުދިއްޔާ

  ސައުދުއަލީ އަކީ ދޮގުހެދުމާއި ފޮނިބާސާކެޑުމުގެ ލާ މަސީލު ބަލަންތިބޭތި މިފަހަރުވެސް ތިބުނާބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނީ ހުޅުމާލެއިންފުލެޓެއް،،އެމީހެއްގެރަށުން ދެގޭ ހުރިމީހުނަށާއި ސަޢުދު އަލީގެގާތްތިމާގެމީހުނާއި،،ރައްޓަހިންނާއި،ޢާއިލީމީހުނަށް ކަންޔަގީނެވެ،،ތިނަދޫގައި މިހާރުވެސް އެބައުޅޭ އެއްގެއްގައި 4 ،،3ޢާއިލާ ގޭބިސީ ސައުއުދުއަށް އިހުސާސްކުރެވޭތަ،،އެގޭތަ؟ ތިނަނަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބޯހިޔާވަހިކަންނެތް މީހުނަށް ނަމުގައި ފުރުސަތުހުޅުވަނީ ނިމޭއިރުމިދެނީ ކުރީގަމިބުނި ފަރާތްތަކަށް ބަލަންތިބޭތި،،!!!!!!

 5. ތެނަދުއަށް އުފަން މާލެމީހާ

  ތެނަދޫން ފެރެތަން ބިމެދެންނަންޖެނެކަމަން މަން ގަބޫލެވެނޫ ތެނަދޫގެ ރައްޔިތުންނަން. ދެން ތެނަދުއަން ނިސްބަތެވެނެ އާއިލާތަކުން ތެނަދޫގައި ވޮންނަންބޭނުވެނެ މަޖުބޫރެ ހާލަތުގައި ރަޓުންބޭރޭ ވޮންނަންޖެހީގެން ވޮންނާ މީހެންނަން. ރަޓު ވޮންނާހިތެވެއި ކެތެންމިހައިއަސް. ބޮލާބާއްވަންނެއި ބާލިހަކަސް ބާންނެއި ވިއްދެކެ ލެބީގެން ރަޓުވޮޅިއެންނާ. ސުކުރިއްޔާ.

 6. ބިލާލު

  thinadhoo ga boa hiyaavahikan nei kitan meehun eba ulhey… Bodethi kudhin govaigen ulheyne thaneh nethumuge sababun enme kotari egga bodethi dharinnai ekkoh mamma bappa nidhun aee saudhu ge concern eh noon. Saudhu e ulhenee konmeves edhumeh ovegen… Kaley naannaathi vote hoadhan. Kale akee thi kamah varah naagaabilu meeheh. Rashu counsel hedhifa vanee thinadhoo ge meehun ge faidhaa ah…. Kaley visnumuva huredhaane thinadhoo city akah hedhumuge visnun. Ehenas ekan annaanee fahun rashuge rayyithunge boa hiyaavahikan nethi city akah hadhan ulhumakee aee kaleyge naagaabilukan. Coucil ga ulhey bilaal ashaa ehenihen bidheyseenah ves goathi dheyn feney.. aeun dhen city akah badhalu vumuge kolhumathi fenunee…. Kaley raees akah hure kon kameh koddhevunee….

 7. އަބުﷲޢަލީ

  މިފަހަރުވެސް ތިބުނާ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭނީ ،ހުޅުމާލެއާއި،ވިލިމާލޭއާއި އެކިތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުނަށް އަސްލު އެކަމަށްއެންމެ ބޭނުންމީހުނަށް ނުލިބޭނެއ! އެއިރުންތާ އެމީހުންގެ ޖީބަށް ތަނަވަސްކަންލިބޭނީ ފުލެޓެއްވިއްޔާ 7000ރުފިޔާއަށް ކުއްޔަށް ދިނީމާ ޖީބަށް އޮންނާނެ ކޮންމެ މަހަކު3500ރުފިޔާ ރޯހައުސް އެއްވިއްޔާ8000ރުފިޔާ ޖީބަން އެއްބާ ރަގަޅު ސަޅިޔެއްނޫންތޯ؟؟

 8. Mashah heevanee thee laari gabdeh kaanvegen kuraa kameh hen meehun athun short list kuran lakka eh.. goathi dheyname kiyaafa anekka lakka eh mihen gos milliin eh nagaafa goathi dheynee noonee flat eh dheynee.. mee mikan vaane goi… Ekoe konmeves ehen kamakaa rashu therein ulhey.. Vote dhen saudhu ah fennaanee guduveema

 9. Thinadhoo city akah hadhan thinadhoo ah ufan dharin thinadhoo in beyru kohllan v nun. Eyrun ma avaha city akah badhalu vaane. Amilla rashuga miharuves kuyyah mi ulheny. Council ge aa ahara thee v molhu plan eh.

 10. ތެނެދޫ ގޯތިނުދިނެ މީހާ

  ތެނަދޫ އަން އުފަން ވީމައި ހުއްޓޫ ކޮންކަމަކެ ވައްނޭ ތަނެކެ ނުދިނާ އެކަމަކު ވޯޓެހުވައް ނައްވީމައި އެތާ 4ކޫދުގޮވައަގެން މިވޮނާ ހާލެކެ ތައްނައެގެއި ސައުދޫ

 11. ހަބީބާ

  އެންމެފުރަތަމަ ތިނަދޫރައްވެހީން އޮރިޔާން ނިވާކޮއްފައި ދެން އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުން އައުރަނިވާކުރުން އައުލާކަން ބޮޑު ވަނީ ،