ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ފައިނަލްގައި މާތޮޑިއަންސްއާ ދެކޮޅަށް ނުުކުންނާނީ އެފްސީ ކަންމަތި

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ އެފްސީ ކަންމަތި ފައިނަލުގައި ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބެންޑިޓްސް 3-2އިން ބަލިކޮށް އެފްސީ ކަންމަތި ފައިނަލުގައި މާތޮޑިއަންސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެއެވެ. މިރޭގެ މެޗުން އެފްސީ ކަންމަތިވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މިރޭގެ މެޗް ވެގެންދިޔައީ ދެޓީމަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށެވެ. ސަބަބަކީ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ދާނެތީއެވެ. އެހެންކަމުން ދެޓީމުންވެސް މަސައްކަތްކުރީ މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރާށެވެ.

މިމެޗުން ބެންޑިޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ފައިނަލަށް ނުދެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ އެކުލުންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

މިރޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ ކްލާސިކް ރޯޔަލްސް އާއި ކުޑަކަންމަތިއެވެ. 6-4 އިން މެޗް ކާމިޔާބްކޮށްފައިވަނީ ކުޑަ ކަންމަތިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 06 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިމުބާރާތަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭއްވުނު މުބާރާތެއްކަން އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް: ފައިނަލްގައި މާތޮޑިއަންސްއާ ދެކޮޅަށް ނުުކުންނާނީ އެފްސީ ކަންމަތި

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްދާ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވެ އެފްސީ ކަންމަތި ފައިނަލުގައި ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

މިމުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ބެންޑިޓްސް 3-2އިން ބަލިކޮށް އެފްސީ ކަންމަތި ފައިނަލުގައި މާތޮޑިއަންސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެއެވެ. މިރޭގެ މެޗުން އެފްސީ ކަންމަތިވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މިރޭގެ މެޗް ވެގެންދިޔައީ ދެޓީމަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗަކަށެވެ. ސަބަބަކީ މިރޭގެ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމެއް ފައިނަލަށް ދާނެތީއެވެ. އެހެންކަމުން ދެޓީމުންވެސް މަސައްކަތްކުރީ މިމެޗް ކާމިޔާބުކުރާށެވެ.

މިމެޗުން ބެންޑިޓްސްގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ފައިނަލަށް ނުދެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ އެކުލުންތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއެކެވެ.

މިރޭގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ވާދަކުރީ ކްލާސިކް ރޯޔަލްސް އާއި ކުޑަކަންމަތިއެވެ. 6-4 އިން މެޗް ކާމިޔާބްކޮށްފައިވަނީ ކުޑަ ކަންމަތިއެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 06 ޖެނުއަރީ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގައެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޑަބްލިޔު.ޑީ.ސީގެ އެއްބާރުލުމާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މިމުބާރާތަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބޭއްވުނު މުބާރާތެއްކަން އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

 

 

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!