ޚަބަރު
އެފް.އެސް.އެމް ތެޔޮ ބާޖު “މެކުނު” އަނެއްކާވެސް ފަރަށް އަރައިފި

ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް(އެފްއެސްއެމް)ގެ ތެޔޮ ބާޖެއް ކަމަށްވާ “މެކުނު” ފަރަށް އެރުމުން އެމް.އެން.ޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ކ.ރަންނާޅި ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ ރަންނާޅި ފަރަށް ތެޖުބާޖެއް އަރައިފި ކަމަށާއި އެބާޖު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ އުޅަނދުފަހަރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރު ހުންނަ “މެކުނު” ފަރަށް އެރިއިރު އޭގައި ތެޔޮ ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ބާޖުގައި ހުރީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ ކަމެއް ސީދާ ބުނަން ނޭގޭ ކަމަށް އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ގަސަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބާޖުން ތެޔޮލީކޖުވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެފް.އެސް.އެމްގެ “މެކުނު” ވަނީ ފަރަށް އަރާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައިމަހު 31 ވަނަ ދުވަހު ށ.ނޫމަރާގެ ހުޅަނގުފަރާތު ފަރަށް މިބާޖު ވަނީ އަރާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަހަރުވެސް ބާޖުން ތެޔޮލީކުވެފައިނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެފް.އެސް.އެމް ތެޔޮ ބާޖު “މެކުނު” އަނެއްކާވެސް ފަރަށް އަރައިފި

ފިއުލް ސަޕްލައިޒް މޯލްޑިވްސް(އެފްއެސްއެމް)ގެ ތެޔޮ ބާޖެއް ކަމަށްވާ “މެކުނު” ފަރަށް އެރުމުން އެމް.އެން.ޑީއެފުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ކ.ރަންނާޅި ރިސޯޓު ކައިރީގައި އޮންނަ ރަންނާޅި ފަރަށް ތެޖުބާޖެއް އަރައިފި ކަމަށާއި އެބާޖު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ އުޅަނދުފަހަރު ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ދިގުމިނުގައި 24 މީޓަރު ހުންނަ “މެކުނު” ފަރަށް އެރިއިރު އޭގައި ތެޔޮ ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ބާޖުގައި ހުރީ ކިހާ އަދަދެއްގެ ތެޔޮ ކަމެއް ސީދާ ބުނަން ނޭގޭ ކަމަށް އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ގަސަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބާޖުން ތެޔޮލީކޖުވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް އަދި ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެފް.އެސް.އެމްގެ “މެކުނު” ވަނީ ފަރަށް އަރާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ޖުލައިމަހު 31 ވަނަ ދުވަހު ށ.ނޫމަރާގެ ހުޅަނގުފަރާތު ފަރަށް މިބާޖު ވަނީ އަރާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފަހަރުވެސް ބާޖުން ތެޔޮލީކުވެފައިނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!