ޚަބަރު
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި އައްޑޫ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ގިނަބަޔަކު ހިމެނޭހެން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ މީހަކު ހިމެނޭހެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރެވުނީ ސ.ހިތަދޫ، ރޯޝަނީމާގެ މޫސާ ފަތުހީ (55) ގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ވަހީދު، 65 އަހަރު / ހ. ސީސްޕީޑްއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ދެ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، ދެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ 10 ދުވަހުގެ ބަންދެއް ޖަހާފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މޫސާ ފަތުހީ އާއި މުހައްމަދު ވަހީދު ހިއުމަންޓްރެފިކިންގެ ކުށްކުރި ކަމުގެ ހެކި ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާ އާއި ހެކިވެރިން ދިން ބަޔާންތަކުން ދެ މީހުންނަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަށް ބާރުދޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، ވަހީދަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބަލި މީހެއް ކަމަށް ވަހީދުގެ ފަރާތުން ބުނުމުން ކޯޓުން ބުނީ، 10 ދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމަކަށް ބަލި ހާލަތާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެއަށް ރިއާޔަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ވަހީދުވަނީ މިކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާއަށް ބިރުދައްކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަތުހީގެ ދިފާއުން ބުނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ވަނީ، ވަހީދު ބުނެގެން ކޮށްދިން ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައިގައި އައްޑޫ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ގިނަބަޔަކު ހިމެނޭހެން ހިއުމަން ޓްރެފިކިން މައްސަލައެއްގައި އައްޑޫ މީހަކު ހިމެނޭހެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރެވުނީ ސ.ހިތަދޫ، ރޯޝަނީމާގެ މޫސާ ފަތުހީ (55) ގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ވަހީދު، 65 އަހަރު / ހ. ސީސްޕީޑްއެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ދެ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެންދިއުމުން، ދެ މީހުންގެ މައްޗަށްވެސް ވަނީ 10 ދުވަހުގެ ބަންދެއް ޖަހާފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބުނެފައިވަނީ މޫސާ ފަތުހީ އާއި މުހައްމަދު ވަހީދު ހިއުމަންޓްރެފިކިންގެ ކުށްކުރި ކަމުގެ ހެކި ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާ އާއި ހެކިވެރިން ދިން ބަޔާންތަކުން ދެ މީހުންނަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތަށް ބާރުދޭ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، ވަހީދަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ ބަލި މީހެއް ކަމަށް ވަހީދުގެ ފަރާތުން ބުނުމުން ކޯޓުން ބުނީ، 10 ދުވަސް ފަހުން އޭނާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމަކަށް ބަލި ހާލަތާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެއަށް ރިއާޔަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ވަހީދުވަނީ މިކަހަލަ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް އޭނާގެ ފަރާތުން ޝިކާރައަކަށް ވީ މީހާއަށް ބިރުދައްކަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ފަތުހީގެ ދިފާއުން ބުނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް އެ މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ވަނީ، ވަހީދު ބުނެގެން ކޮށްދިން ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!