ޚަބަރު
ދޮންދަރިއަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގު ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރު ރަށެއްގައި ދޮންދަރިއަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހއ، ހދ، ށ ހިމެނޭ ނޯތް ޑިވިޝަނުގެ ރަށެއްގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ މިހާރު ތަހުޤީގުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާކުރިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާފަދަ މައްސަލަތަކަކީ އެސާވިސްއިން ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދޮންދަރިއަކަށް އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގު ކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އުތުރު ރަށެއްގައި ދޮންދަރިއަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސލައެއް ފުލުހުން ތަހުޤީގުކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހއ، ހދ، ށ ހިމެނޭ ނޯތް ޑިވިޝަނުގެ ރަށެއްގައި ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ މިހާރު ތަހުޤީގުކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަނިޔާކުރިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 10 އަހަރުގެ ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށެވެ.

އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާފަދަ މައްސަލަތަކަކީ އެސާވިސްއިން ވަރަށް ސީރިޔަސްކޮށް ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ.

ADS BY MALDIVIAN

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!