ކުޅިވަރު
ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް ފޭސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021: ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެން ޓީމުވެސް ފައިނަުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިޔޯރީގައި ކުރިއަށްދާ “ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް ފޭސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021″ ގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ ބަލިކޮށް ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ފިޔޯރީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ވާދަވެރި މެޗުން ރަތަފަންދޫ ބަލިކޮށް ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފައިނަލަށް ދިޔައީ ކުޅުނު 3 ސެޓުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ފެށިގެން ރަތަފަންދޫއިން ވަނީ ރީތި ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ނަމަވެސް އެސެޓު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެސެޓުު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 25-11 އިންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

ފުރަތަމަ ސެޓުން ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ރަތަފަންދޫ ޓީމުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސްް ފަރެސްމާތޮޑާއިންވަނީ ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ދެވަނަ ސެޓުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެސެޓު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 26-24 އިންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

މެޗުގެ ތިންވަނަ ސެޓު ފެށިގެން ރަތަފަންދޫ ޓީމުންވަނީ ކުރި ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް ފަރެސްމާތޮޑާ ޓީމުން އިތުރަށް ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށް އެސެޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 27-25 އިންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު 10 މާޔާ ހުސައިން ސަލާހް އެވެ. މާޔާ އަކީ މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލުގައި ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާނީ ފިޔޯރީ އަންހެން ޓީމާއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ފޭސް ވޮލީބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް 2021″ ގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާރޓްނަރަކީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، ފިޔޯރީ ޔޫތް ސެންޓަރެވެ. އަދި ޕްލެޓިނަމްޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޓިއޯ ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާރޓަނަކީ ހުވަދޫ މީޑިއާއެވެ. މުބާރާތުގެ ފޮޓޯ ތައް ނެގުމަށް ނަލަފޮޓޯ ވަނީ ފޮޓޯގްރަފީ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައިހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ޕްރިންޓިންގ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޯވާޓެކް ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ކިޓް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވައިޓްރެބިޓެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
  1. Registry Wagu

    Faresmathoda ge dhaftharugai jassaafa thibi kulhuntherin kulhefaivanee mi match gai

ކުޅިވަރު
ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް ފޭސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021: ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެން ޓީމުވެސް ފައިނަުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

މިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިޔޯރީގައި ކުރިއަށްދާ “ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް ފޭސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2021″ ގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ ބަލިކޮށް ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފައިނަލުގެ ދެވަނަ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ.

ފިޔޯރީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ވާދަވެރި މެޗުން ރަތަފަންދޫ ބަލިކޮށް ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފައިނަލަށް ދިޔައީ ކުޅުނު 3 ސެޓުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު ފެށިގެން ރަތަފަންދޫއިން ވަނީ ރީތި ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ނަމަވެސް އެސެޓު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެސެޓުު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 25-11 އިންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

ފުރަތަމަ ސެޓުން ލިބުނު ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ރަތަފަންދޫ ޓީމުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވީ ނަމަވެސްް ފަރެސްމާތޮޑާއިންވަނީ ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ދެވަނަ ސެޓުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެސެޓު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ކާމިޔާބުކުރީ 26-24 އިންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

މެޗުގެ ތިންވަނަ ސެޓު ފެށިގެން ރަތަފަންދޫ ޓީމުންވަނީ ކުރި ހޯދާފައެވެ. ނަމަވެސް ފަރެސްމާތޮޑާ ޓީމުން އިތުރަށް ކުޅުން ވަރުގަދަކޮށް އެސެޓު ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 27-25 އިންނެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި ރަތަފަންދޫ އަދި ފަރެސްމާތޮޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން — ހުވަދޫ ފޮޓޯ: ހިލްޓަން އާސިފް

މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު 10 މާޔާ ހުސައިން ސަލާހް އެވެ. މާޔާ އަކީ މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލުގައި ފަރެސްމާތޮޑާ އަންހެން ޓީމު ވާދަކުރާނީ ފިޔޯރީ އަންހެން ޓީމާއެވެ. މިމުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާއެވެ.

ގދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް ފޭސް ވޮލީބޯޅަ ޓޯނަމެންޓް 2021″ ގެ އެސޯސިއޭޓް ޕާރޓްނަރަކީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، ފިޔޯރީ ޔޫތް ސެންޓަރެވެ. އަދި ޕްލެޓިނަމްޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޓިއޯ ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާރޓަނަކީ ހުވަދޫ މީޑިއާއެވެ. މުބާރާތުގެ ފޮޓޯ ތައް ނެގުމަށް ނަލަފޮޓޯ ވަނީ ފޮޓޯގްރަފީ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައިހަމަޖައްސާފައެވެ. އަދި ޕްރިންޓިންގ ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ނޯވާޓެކް ވަނީ ހަމަ ޖައްސާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ އޮފިޝަލް ކިޓް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވައިޓްރެބިޓެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
  1. Registry Wagu

    Faresmathoda ge dhaftharugai jassaafa thibi kulhuntherin kulhefaivanee mi match gai