ޚަބަރު
އޮމިކްރޯން އާއި ޑެލްޓާގެ ސިފަ އެކުލެވޭ އައު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ވޭރިއަންޓެއް ކަމަށްވާ އޮމިކްރޯން އާއި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ސިފަ އެކުލެވޭ އައު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

ސިގްމާ ޓީވީއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި، ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސްގެ ލަބޯޓްރީ އޮފް ބައޮޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް މޮލެކިއުލާ ވައިރޮލޮޖީގެ އިސްވެރިޔާ، ޕްރޮފެސާ ލިއޯންޑިއޯސް ކޮސްޓްރިކިސް ވިދާޅުވީ، ޑެލްޓާއާއި އޮމިކްރޯންގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ އާ ވޭރިއަންޓެއް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި އެވޭރިއަންޓަށް ދީފައި ވާ ނަމަކީ، “ޑެލްޓާކްރޯން” ކަމަށެވެ.

ޕްރެފެސާރއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިހާތަނަށް “ޑެލްޓާކްރޯން”ގެ 25 ކޭސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އަދި 2 ވޭރިއަންޓަކަށް އިންފެކްޓް ވެފައި ވާ މީހުން ނިސްބަތުން ގިނައީ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭ ކޭސްތަކުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލަށް ފެނުނު ވޭރިއަންޓާ ބެހޭ އިތުރު ރިސާޗްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަމިއްލަ ރައުޔަށް ބަލަނީނަމަ، މި ވޭރިއަންޓްގެ މައްޗަށްވެސް އޮމިކްރޯން ގަދަވާނެ ކަމަށް ޕްރޮފެސާ ކޮސްޓްރިކިސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޮމިކްރޯން އާއި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަކީ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ދެވޭރިއަންޓެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އޮމިކްރޯން އާއި ޑެލްޓާގެ ސިފަ އެކުލެވޭ އައު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ވޭރިއަންޓެއް ކަމަށްވާ އޮމިކްރޯން އާއި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓްގެ ސިފަ އެކުލެވޭ އައު ވޭރިއަންޓެއް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

ސިގްމާ ޓީވީއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި، ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސްގެ ލަބޯޓްރީ އޮފް ބައޮޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް މޮލެކިއުލާ ވައިރޮލޮޖީގެ އިސްވެރިޔާ، ޕްރޮފެސާ ލިއޯންޑިއޯސް ކޮސްޓްރިކިސް ވިދާޅުވީ، ޑެލްޓާއާއި އޮމިކްރޯންގެ ސިފަ ލިބިގެންވާ އާ ވޭރިއަންޓެއް މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި އެވޭރިއަންޓަށް ދީފައި ވާ ނަމަކީ، “ޑެލްޓާކްރޯން” ކަމަށެވެ.

ޕްރެފެސާރއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މިހާތަނަށް “ޑެލްޓާކްރޯން”ގެ 25 ކޭސް ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އަދި 2 ވޭރިއަންޓަކަށް އިންފެކްޓް ވެފައި ވާ މީހުން ނިސްބަތުން ގިނައީ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭ ކޭސްތަކުގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަލަށް ފެނުނު ވޭރިއަންޓާ ބެހޭ އިތުރު ރިސާޗްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އަމިއްލަ ރައުޔަށް ބަލަނީނަމަ، މި ވޭރިއަންޓްގެ މައްޗަށްވެސް އޮމިކްރޯން ގަދަވާނެ ކަމަށް ޕްރޮފެސާ ކޮސްޓްރިކިސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޮމިކްރޯން އާއި ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަކީ ކޮވިޑްގެ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ދެވޭރިއަންޓެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!