ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އުޅޭ ކޮތަރުތަކަށް ޖެހުނީ ކޮން ބައްޔެއްބާ؟

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އުޅޭ ކޮތަރުތަކަށް ޖެހުނީ ކޮން ބައްޔެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮތަރުތަކުގެ ލޮލާއި ތުންގަނޑު ކައިރީގައި އުންތަކެއް ނަގައި ބަލިވާން ފަށައިފައިވާތީ އެމައްސަލަ އީޕީއޭއިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ބައެއް ކޮތަރުތަކުގެ ހާލު ދެރަވެ ކުރިން ކައި އުޅުނުގޮތަށް ކައިނޫޅެވޭ ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުން މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އީޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ކޮތަރުތަކަށް ޖެހުނީ ކޮންކަހަލަ ބައްޔެއްތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނަކީ ކޮތަރުގެ ހާއްސަ ޖަގަހައެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ބަޔަކު އެކޮތަރުތަކަށް ކާންދީ ހިތްހަމަޖައްސާލަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން އެސރަހައްދަށް ދާންވެސް ގިނަބަޔަކު ބިރުގަންނަ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އުޅޭ ކޮތަރުތަކަށް ޖެހުނީ ކޮން ބައްޔެއްބާ؟

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި އުޅޭ ކޮތަރުތަކަށް ޖެހުނީ ކޮން ބައްޔެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮތަރުތަކުގެ ލޮލާއި ތުންގަނޑު ކައިރީގައި އުންތަކެއް ނަގައި ބަލިވާން ފަށައިފައިވާތީ އެމައްސަލަ އީޕީއޭއިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ބައެއް ކޮތަރުތަކުގެ ހާލު ދެރަވެ ކުރިން ކައި އުޅުނުގޮތަށް ކައިނޫޅެވޭ ކަމަށް އެސަރަހައްދުގައި އުޅޭ މީހުން މީޑިޔާއަށް މައުލޫމާތުދީފައިވެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން އީޕީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ކޮތަރުތަކަށް ޖެހުނީ ކޮންކަހަލަ ބައްޔެއްތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޖުމްހޫރީ މައިދާނަކީ ކޮތަރުގެ ހާއްސަ ޖަގަހައެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ބަޔަކު އެކޮތަރުތަކަށް ކާންދީ ހިތްހަމަޖައްސާލަން ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ދެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ކަމެއް ދިމާވުމުން އެސރަހައްދަށް ދާންވެސް ގިނަބަޔަކު ބިރުގަންނަ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!