ޚަބަރު
އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑީޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ފާއިތުވީ އަހަރު އޮކްޓޫބަރ/ނޮވެމްބަރ މަހު ބޭއްވުނު އެޑެކްސެލް އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ދޫކުރާނީ އެދަރިވަރަކު އިމްތިހާނު ހެދި ސެންޓަރަކުން ކަމަށެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި 1300 އަށްވުރެ ގިން ދަރިވަރުން އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ޑީޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މިއިމްތިހާން ވެގެންދިޔައީ ދަރިވަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ އިމްތިހާނަކަށެވެ.

އިމްތިހާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ކަރުދާސްތަކެއް ލީކުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އިމްތިހާނު ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު/ނޮވެމްބަރު އިންޓޭކުގައި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނެކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން (ޑީޕީއީ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑީޕީއޭއިން ވިދާޅުވީ ފާއިތުވީ އަހަރު އޮކްޓޫބަރ/ނޮވެމްބަރ މަހު ބޭއްވުނު އެޑެކްސެލް އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނެ ކަމަށާއި ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ދޫކުރާނީ އެދަރިވަރަކު އިމްތިހާނު ހެދި ސެންޓަރަކުން ކަމަށެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި 1300 އަށްވުރެ ގިން ދަރިވަރުން އޭލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ޑީޕީއޭއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މިއިމްތިހާން ވެގެންދިޔައީ ދަރިވަރުންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ އިމްތިހާނަކަށެވެ.

އިމްތިހާނު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ކަރުދާސްތަކެއް ލީކުވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އިމްތިހާނު ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު/ނޮވެމްބަރު އިންޓޭކުގައި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!