ޚަބަރު
ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނަށް ނައިބު ރައީސް ފޯކައިދޫގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދުގެ ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ނައިބު ރައީސް ވަނީ ފޯކައިދޫއަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިދަތުރުގައި ވަޑައިގަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށަކީ ށ.ފޯކައިދޫއެވެ. މިރަށުން ނައިބު ރައީސަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނާ އެކުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފާއި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ އޮތުމުން ކަންތައް ވެގެން ދިޔަގޮތް މިދިޔަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެމަންޒަރު 19 ވަނަ މަޖުލީހުން ފެނިގެން ނުދާކަމަށެވެ.

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި އޭރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް އަނިޔާކޮށް، މަޖިލިހަށް ވެންނެވުމަށް ވެސް ހުރަސްއަޅާފައިވާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މަޖުލީހުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން ކުރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ރާޝިދު އިންތިހާބުކޮށް ދެއްވުމަށް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީންވެސް ވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ރާޝިދަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފައެވެ.

މިކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބު ރައީސްގެ  ދެވަނަ މަންޒިލަކީ ށ. މަރޮއްޓެވެ. މަރޮއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިރޭ ކޮމަންޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިނަށް ނައިބު ރައީސް ފޯކައިދޫގައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްޑީޕީ ކެނޑިޑޭޓް މުހައްމަދުގެ ރާޝިދުގެ ކެމްޕޭނަށް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ނައިބު ރައީސް ވަނީ ފޯކައިދޫއަށް ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މިދަތުރުގައި ވަޑައިގަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ރަށަކީ ށ.ފޯކައިދޫއެވެ. މިރަށުން ނައިބު ރައީސަށް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނާ އެކުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފާއި ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ސަމީރު ވެސް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ފޯކައިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ އޮތުމުން ކަންތައް ވެގެން ދިޔަގޮތް މިދިޔަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި އެމަންޒަރު 19 ވަނަ މަޖުލީހުން ފެނިގެން ނުދާކަމަށެވެ.

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގައި އޭރު ތިއްބެވި އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް އަނިޔާކޮށް، މަޖިލިހަށް ވެންނެވުމަށް ވެސް ހުރަސްއަޅާފައިވާކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މަޖުލީހުގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީން ކުރައްވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ރާޝިދު އިންތިހާބުކޮށް ދެއްވުމަށް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީންވެސް ވަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ރާޝިދަށް ތާއީދު ކުރައްވަން ނިންމަވައިފައެވެ.

މިކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބު ރައީސްގެ  ދެވަނަ މަންޒިލަކީ ށ. މަރޮއްޓެވެ. މަރޮއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިރޭ ކޮމަންޑޫގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވ ޖަލްސާގައި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!