ޚަބަރު
ޓޮންގާއަށް ސުނާމީއެއް އަރައިފި، އިތުރު ރާޅެއްގެ އިންޒާރުވަނީ ދީފައި

ކަނޑުގެ އަޑީގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ކަަމަށްވާ ހަންގާ ޓޮންގާ ހަންގާ ހާއަޕާއީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ޓޮންގާއަށް މިއަދު ސުނާމީއެއް އަރައިފިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ހަގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު ރާޅެއް އަރާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެޤައުމަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ޓޮންގާގެ ރަށްތަކަށް އެރި ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި 2.7 ފޫޓް ހުއްޓެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސުނާމީ އެރި ރަށްތަކުގެ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް މިވަގުތު ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. ސުނާމީގެ ސަބަބުން ރަށްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ފިޖީ އަދި ނިއުޒީލެންޑުގެ އަވަށްތަކަށް ސުނާމީގެ އަސަރުކޮށްފާނެތީ އެސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިއުޒީލެންޑް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކަނޑުއަޑީގައި ހުރި މިއަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޓޮންގާއަށް ސުނާމީއެއް އަރައިފި، އިތުރު ރާޅެއްގެ އިންޒާރުވަނީ ދީފައި

ކަނޑުގެ އަޑީގެ އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ކަަމަށްވާ ހަންގާ ޓޮންގާ ހަންގާ ހާއަޕާއީ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ޓޮންގާއަށް މިއަދު ސުނާމީއެއް އަރައިފިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް ހަގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު ރާޅެއް އަރާފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެޤައުމަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުގައި ޓޮންގާގެ ރަށްތަކަށް އެރި ރާޅުގެ އުސްމިނުގައި 2.7 ފޫޓް ހުއްޓެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ސުނާމީ އެރި ރަށްތަކުގެ މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް މިވަގުތު ވަނީ މެދުކެނޑިފައެވެ. ސުނާމީގެ ސަބަބުން ރަށްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ފިޖީ އަދި ނިއުޒީލެންޑުގެ އަވަށްތަކަށް ސުނާމީގެ އަސަރުކޮށްފާނެތީ އެސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ރައްކާތެރި ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިއުޒީލެންޑް ނޭޝަނަލް އެމަޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ކަނޑުއަޑީގައި ހުރި މިއަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވާފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!