ޚަބަރު
ދުއްވަމުންދިޔަ ސައިކަލަކުން ވެއްޓުނު ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ސައިކަލަކުން ވެއްޓުނު ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލަކުން ގެންދިޔަ ކޮތަޅެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނުއިރު އޭގެތެރޭގައި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 1:26 ގައި ކަމަށާއި އެބިޔަރު ދަޅުތައް މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމައުލޫމާތު ލިބުމުން ފުލުހުންވަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކޮތަޅުގައި ހުރީ ކިތައް ބިޔަރުދަޅު ކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހަކު މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދުއްވަމުންދިޔަ ސައިކަލަކުން ވެއްޓުނު ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް

މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ސައިކަލަކުން ވެއްޓުނު ކޮތަޅެއްގެ ތެރެއިން ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ދުއްވާފައިދިޔަ ސައިކަލަކުން ގެންދިޔަ ކޮތަޅެއް މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނުއިރު އޭގެތެރޭގައި ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ހުރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 1:26 ގައި ކަމަށާއި އެބިޔަރު ދަޅުތައް މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމައުލޫމާތު ލިބުމުން ފުލުހުންވަނީ އެސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކޮތަޅުގައި ހުރީ ކިތައް ބިޔަރުދަޅު ކަމެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިނުވެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި އެއްވެސް މީހަކު މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!