ޚަބަރު
އިންޑިޔާގެ ކޮލެޖެއްގައި ބުރުގާ އަޅާ ކުދިން ކުލާހަށް ނުވައްދަން ނިންމައިފި

އިންޑިޔާގެ ކޮލެޖެއްގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ ކުދިން ކުލާހަށް ނުވައްދާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކަރުނާޓަކާގައި ހުންނަ ސަރުކާރު ކޮލެޖެއްގައި، ބުރުގާ އަޅާ މުސްލިމު އަންހެން ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ނުވައްދަން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެންބަރ މަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެކޮލެޖުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ތިބެން ޖެހެނީ ކޮލެޖުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުލާހުން ބޭރުގައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ފިލާވަޅުތައް ގެއްލި ކިޔެވުމަށް އަސަރު ކުރަމުންދާކަމަށް ކުދިންނާއި ބެލެނެވެރިން ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ.

200 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމް ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކޮލެޖަކުން މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުން ބެލެނެވެރިން ދަނީ ސްކޫލަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކޮލެޖުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ޔުނީފޯމް ލައިގެން ނޫނީ ކުލާހަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުލާހުން ބޭރަށް ދިއުމަށާއި ނުނިކުންނަންޏާ ކޮއްޕާފައި ނެރޭނަމޭ ބުނެ ބައެއް ޓީޗަރުން މުސްލިމު ކުދިންނަށް ބިރު ދައްކާ ކަމަށް އެކުދިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންޑިޔާގެ ކޮލެޖެއްގައި ބުރުގާ އަޅާ ކުދިން ކުލާހަށް ނުވައްދަން ނިންމައިފި

އިންޑިޔާގެ ކޮލެޖެއްގައި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ބުރުގާ އަޅާ ކުދިން ކުލާހަށް ނުވައްދާ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ކަރުނާޓަކާގައި ހުންނަ ސަރުކާރު ކޮލެޖެއްގައި، ބުރުގާ އަޅާ މުސްލިމު އަންހެން ދަރިވަރުން ކުލާހަށް ނުވައްދަން ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެންބަރ މަހުގައެވެ. އެހެންކަމުން އެކޮލެޖުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުން އަންނަ ބުރުގާ އަޅާ އަންހެން ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ތިބެން ޖެހެނީ ކޮލެޖުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުލާހުން ބޭރުގައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ފިލާވަޅުތައް ގެއްލި ކިޔެވުމަށް އަސަރު ކުރަމުންދާކަމަށް ކުދިންނާއި ބެލެނެވެރިން ދަނީ ޝަކުވާ ކުރަމުންނެވެ.

200 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމް ދަރިވަރުން ކިޔަވަމުން އަންނަ ކޮލެޖަކުން މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމުން ބެލެނެވެރިން ދަނީ ސްކޫލަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކޮލެޖުގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސްކޫލުގެ ޔުނީފޯމް ލައިގެން ނޫނީ ކުލާހަށް ނުވަދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުލާހުން ބޭރަށް ދިއުމަށާއި ނުނިކުންނަންޏާ ކޮއްޕާފައި ނެރޭނަމޭ ބުނެ ބައެއް ޓީޗަރުން މުސްލިމު ކުދިންނަށް ބިރު ދައްކާ ކަމަށް އެކުދިން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!