ޚަބަރު
ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޖެޓީ ވެއްޓެން ކައިރިވެފައި

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ގިނަމީހުން ދަތުރުކުރާ އެއަރޕޯޓު ކަމަށްވާ ކާޑެއްދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓުގެ ޖެޓީ ހަލާކުވެ ވެއްޓެން ކައިރިވެއްޖެއެވެ.

ކާޑެއްދޫ ޖެޓީ ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިވަނީ ކަނޑުގަދަވެ ފަޅުތެރޭގައި އުފެދޭ ރާޅު ބާނީގެ ސަބަބުން ޖެޓީގެ ދަށުން ވެލިދަމައިގަނެގެން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތު

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކުބުނީ، ރޭ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ޖެޓީ މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަރިއަޅާފައި ކަމަށާއި، މީގެ ކުރިންވެސް އެތަން ހުރީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަރިއަޅާފައިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޭ ފަތިހު އެޖެޓީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަރިއަޅައި ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިކަމަށެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތު

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކާޑެއްދޫއަށް ލޯންޗު ދަތުރުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނީ، ކާޑެެއްދޫ ޖެޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އެތަނަށް ކައިރިކޮށް މީހުން ބޭލުމާއި އެރުވުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ޖެޓީ ވެއްޓޭނީ ކޮންވަގުތަކު ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ރިސޯޓުތަކުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދަތުރު ކުރާ ތަނަކަށްވެފައި އެތަނުގައި ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ކާޅު

  ހަމަ އެއްޗެއް ލިޔެލަންލިޔެލަނީ ތޯއްޗެ. ވެލި ދެމިގެން ބިންގަޑަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ ޖެޓީ އަޑިޔަށް ގެބެމުންދާނެ. ޖެޓީ ފެންނަފެނުމަށް ވެލިގަނޑާއެކު ބޭރަށްވެއްޓޭކަހަލަ ގޮތަކަށްް ފެންނަނީ. ވެދާނެ ލޯންޗުފަހަރު ޖަހާދަމާތީ އަންނަ ބަދަލަކަށްވެސް.

 2. ހަސަން އަހުމަދު

  Baaghee Burumaa aa havaalu veema ithurah thorufeynee. Mihaaru Airport kairee oiy 2 falhurah ves thorufaa nimuneemaa

ޚަބަރު
ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޖެޓީ ވެއްޓެން ކައިރިވެފައި

ހުވަދު އަތޮޅުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ގިނަމީހުން ދަތުރުކުރާ އެއަރޕޯޓު ކަމަށްވާ ކާޑެއްދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓުގެ ޖެޓީ ހަލާކުވެ ވެއްޓެން ކައިރިވެއްޖެއެވެ.

ކާޑެއްދޫ ޖެޓީ ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިވަނީ ކަނޑުގަދަވެ ފަޅުތެރޭގައި އުފެދޭ ރާޅު ބާނީގެ ސަބަބުން ޖެޓީގެ ދަށުން ވެލިދަމައިގަނެގެން ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތު

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކުބުނީ، ރޭ ކަނޑުގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ޖެޓީ މިހާރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަރިއަޅާފައި ކަމަށާއި، މީގެ ކުރިންވެސް އެތަން ހުރީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަރިއަޅާފައިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރޭ ފަތިހު އެޖެޓީވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަރިއަޅައި ވެއްޓެން ކައިރިވެފައިކަމަށެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތު

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކާޑެއްދޫއަށް ލޯންޗު ދަތުރުކުރާ ފަރާތަކުން ބުނީ، ކާޑެެއްދޫ ޖެޓީ މިހާރު އޮތް ހާލަތުން އެތަނަށް ކައިރިކޮށް މީހުން ބޭލުމާއި އެރުވުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ޖެޓީ ވެއްޓޭނީ ކޮންވަގުތަކު ކަމެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ރިސޯޓުތަކުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން ގިނަ އަދަދަކަށް ދަތުރު ކުރާ ތަނަކަށްވެފައި އެތަނުގައި ފެންވަރު ދަށްކަމުގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް ދެކެވެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
 1. ކާޅު

  ހަމަ އެއްޗެއް ލިޔެލަންލިޔެލަނީ ތޯއްޗެ. ވެލި ދެމިގެން ބިންގަޑަށް ބަދަލު އަންނަނަމަ ޖެޓީ އަޑިޔަށް ގެބެމުންދާނެ. ޖެޓީ ފެންނަފެނުމަށް ވެލިގަނޑާއެކު ބޭރަށްވެއްޓޭކަހަލަ ގޮތަކަށްް ފެންނަނީ. ވެދާނެ ލޯންޗުފަހަރު ޖަހާދަމާތީ އަންނަ ބަދަލަކަށްވެސް.

 2. ހަސަން އަހުމަދު

  Baaghee Burumaa aa havaalu veema ithurah thorufeynee. Mihaaru Airport kairee oiy 2 falhurah ves thorufaa nimuneemaa