ޚަބަރު
ނޫސްވެރިޔާ ތަހާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ތަހާރަތު ވަހީދު (ތަހާ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ތަހާއަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމެއް ތަހާއަށް ދީފައިވަނީ 15 ހާސް ރުފިޔާގެ މުސާރައާއެކުގައެވެ. އެލަވެންސެއްގެ ގޮތުގައި 1000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ފޯނު އެލެވެންސަށް 500 ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ތަހާ ވަނީ އަމިއްލަ ނިއުސްއެއް ކަމަށްވާ “ހަމަ” ނެރެފައެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މިސަރުކާރުން ވަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ރިޒްނާ ޒަރީރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު މިއުވާން މުހައްމަދު އާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އަހުމަދު މުހުސިން ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ނޫސްވެރިޔާ ތަހާ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ ތަހާރަތު ވަހީދު (ތަހާ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކޮށްފިއެވެ.

ތަހާއަކީ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭކަނބަލެކެވެ. ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ މަޤާމެއް ތަހާއަށް ދީފައިވަނީ 15 ހާސް ރުފިޔާގެ މުސާރައާއެކުގައެވެ. އެލަވެންސެއްގެ ގޮތުގައި 1000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު ފޯނު އެލެވެންސަށް 500 ރުފިޔާ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު ތަހާ ވަނީ އަމިއްލަ ނިއުސްއެއް ކަމަށްވާ “ހަމަ” ނެރެފައެވެ.

މީގެކުރިންވެސް ރާއްޖެ ޓީވީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް މިސަރުކާރުން ވަނީ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ރިޒްނާ ޒަރީރު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފައެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު މިއުވާން މުހައްމަދު އާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އަހުމަދު މުހުސިން ވަނީ އައްޔަން ކޮށްފައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!