ޚަބަރު
ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ގދ ކާޑެއްދޫގައި ހިންގާ ހުވަދުއަތޮޅުގެ މައި އެއަރޕޯޓު ކަމަށްވާ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޖެޓީގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ކާޑެއްދޫގައި ހުރި މީހަކު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނީ، ޖެޓީގެ ބައެއް ވެއްޓިފައިވަނީ މިއަދު 10:00 އާ 11:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ޖެޓީ ވެއްޓުނު ގަޑީގައި އެތަނުގައި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ބަނދަރު ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ މަންޒިލަކަށްވެފައި، ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކައާއި، އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާނެ ގޮތްތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރެއެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ދުވާލަކު އެތަށް ސަތޭކަ ބަޔަކާއި ފަތުރުވެރިން ޚިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓެކެވެ. ކާޑެއްދޫގެ އެއާޕޯޓު ޖެޓީ އަރި އަޅާލާފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްވެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނުވަނީސް، އެންމެ ފަހުން ޖެޓީ ވެއްޓިގެން ދިޔައީއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ގދ ކާޑެއްދޫގައި ހިންގާ ހުވަދުއަތޮޅުގެ މައި އެއަރޕޯޓު ކަމަށްވާ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓުގެ ޖެޓީގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ކާޑެއްދޫގައި ހުރި މީހަކު ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ބުނީ، ޖެޓީގެ ބައެއް ވެއްޓިފައިވަނީ މިއަދު 10:00 އާ 11:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ޖެޓީ ވެއްޓުނު ގަޑީގައި އެތަނުގައި އެއްވެސް އުޅަނދެއް ބަނދަރު ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި، އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައިނުވާކަމަށެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ މަންޒިލަކަށްވެފައި، ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ވާހަކައާއި، އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާނެ ގޮތްތަކެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރެއެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ ދުވާލަކު އެތަށް ސަތޭކަ ބަޔަކާއި ފަތުރުވެރިން ޚިދުމަތް ހޯދަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓެކެވެ. ކާޑެއްދޫގެ އެއާޕޯޓު ޖެޓީ އަރި އަޅާލާފައި އޮންނަތާ ގިނަ ދުވަސްވެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނުވަނީސް، އެންމެ ފަހުން ޖެޓީ ވެއްޓިގެން ދިޔައީއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!