ޚަބަރު
ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ގޮއްވާލަން ބުނި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު މީހަކު ދިން ކަމަށެވެ. އަދި އެތެރޭގައި ތިބި ވެރިން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށްވެސް ސިފައިގެން ބޭފުޅުން ކައިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގާ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދަށް މިހާރު ހަތް ދުވަސް ޖަހާފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ތަންތަން ގޮއްވާލެ ކަމަށް އިންޒާރުދީގެން ފުލުހުންވަނީ އެ މައްސަލަތައް ބަލާފައެވެ. ތަންތަން ގޮއްވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެއްވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ދިނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނު މަނާ ކުރާ ކަމެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވާލާނެ ކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ގޮއްވާލަން ބުނި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ތިބި އެމްއެންޑީއެފް ބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު މީހަކު ދިން ކަމަށެވެ. އަދި އެތެރޭގައި ތިބި ވެރިން ބޭރަށް ނުނިކުތުމަށްވެސް ސިފައިގެން ބޭފުޅުން ކައިރީގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ރައީސް އޮފީސް ގޮއްވާލާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިން މައްސަލައިގާ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދަށް މިހާރު ހަތް ދުވަސް ޖަހާފައިވާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެކި ފަހަރު މަތިން ތަންތަން ގޮއްވާލެ ކަމަށް އިންޒާރުދީގެން ފުލުހުންވަނީ އެ މައްސަލަތައް ބަލާފައެވެ. ތަންތަން ގޮއްވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެއްވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ދިނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް ޤާނޫނު މަނާ ކުރާ ކަމެކެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!