ޚަބަރު
ތިނަދޫ ގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ގދ.ތިނަދޫ އިން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދިނުމަށް އީއޯސީ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ފަތިހު ހަތަރަކުން ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހަންދެން ހުއްދައަކާއި ނުލާ އާންމުންނަށް ބޭރު ތެރޭގައި އުޅޭވެނެ ގޮތަށް އިއޯސީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހަވީރު ހަތަރަކުން ފެށިގެން ފަތިހު ހަތަރަކާއި ދެމެދު ކާފިއު ހިންގާ ގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫ ކައުންސިލު ގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އާންމުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭ ވަގުތަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ފިހާރަ އަދި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން މިހާރު ވެސް ހިނގަމުންދާ އުސޫލުން އަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ތިނަދޫ އިން އިއްޔެވެސް ވަނީ 7 ފަރާތެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ. އަދި އެ އަދަދާއި އެކު ތިނަދޫގައި މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސް ގެ އަދަދަކީ 142 އެވެ. ތިނަދޫ ހާލާތު މަޑު މަޑު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާއިރު، ރަށުގެ ޕްޒިޓިވް ރޭޓް ވަނީ 10 ޕަސެންޓުގައި ހިފެއްޓިފައި ކަމަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫތު ދެއްވައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
 1. ތާއްޕާ

  ސައުދު ހާދަ ރަގަޅޭ ދާ…

 2. ރޯލްފިހި

  ސައުދު އެނެކެ ޖަރީމިޔާ ތިވޮންނާ ޖަހުވަންނަން.މިހިދެސް މުޅި ތެއިހެއި މުވައްސަސާކު މިޔަގެ އާއިލާ ވަގެސެޓްފިކެޓާނެ. ހެހެހެ

ޚަބަރު
ތިނަދޫ ގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ގދ.ތިނަދޫ އިން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅު ތަކަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދިނުމަށް އީއޯސީ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މާދަމާއިން ފެށިގެން ފަތިހު ހަތަރަކުން ހަވީރު ހަތަރެއް ޖެހަންދެން ހުއްދައަކާއި ނުލާ އާންމުންނަށް ބޭރު ތެރޭގައި އުޅޭވެނެ ގޮތަށް އިއޯސީއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ހަވީރު ހަތަރަކުން ފެށިގެން ފަތިހު ހަތަރަކާއި ދެމެދު ކާފިއު ހިންގާ ގޮތަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހުވަދޫ ނިއުސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫ ކައުންސިލު ގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ، އާންމުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭ ވަގުތަށް ލުއި ދިން ނަމަވެސް، ފިހާރަ އަދި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން މިހާރު ވެސް ހިނގަމުންދާ އުސޫލުން އަމަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ތިނަދޫ އިން އިއްޔެވެސް ވަނީ 7 ފަރާތެއް ކޮވިޑަށް ފައްސިވެފައެވެ. އަދި އެ އަދަދާއި އެކު ތިނަދޫގައި މިވަގުތު އެކްޓިވް ކޭސް ގެ އަދަދަކީ 142 އެވެ. ތިނަދޫ ހާލާތު މަޑު މަޑު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާއިރު، ރަށުގެ ޕްޒިޓިވް ރޭޓް ވަނީ 10 ޕަސެންޓުގައި ހިފެއްޓިފައި ކަމަށްވެސް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫތު ދެއްވައެވެ.

ADS BY MALDIVIAN
 1. ތާއްޕާ

  ސައުދު ހާދަ ރަގަޅޭ ދާ…

 2. ރޯލްފިހި

  ސައުދު އެނެކެ ޖަރީމިޔާ ތިވޮންނާ ޖަހުވަންނަން.މިހިދެސް މުޅި ތެއިހެއި މުވައްސަސާކު މިޔަގެ އާއިލާ ވަގެސެޓްފިކެޓާނެ. ހެހެހެ