ޚަބަރު
އިންޑިޔާއިން ދިވެހިންނަށް 34 ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިންޑިއަން ކައުންސިލް ފޯ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައި.ސީ.ސީ.އާރް) މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންނަށް 34 ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ސްކޯލަޝިޕްގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް، ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރަށް އަރޓަސް، ސައިންސް، އިންޖިނިއަރިންގ، ބިޒްނަސް، ޓުއަރިޒަމް، އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އަދި އިންޑިޔާގެ ސަޤާފަތުގެ ދާއިރާއިން ޢިލްމު އުގެނުމަށް ބައިނަލައަޤްވާމީ ގޮތުން 100 ސްކޮލަރޝިޕް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ސަޤާފަތުގެ ތެރެއިން މިއުޒިކް، ޑާންސް، ތިއޭޓަރ، ޕަރފޯމިންގް އަރޓްސް، ސްކަލްޕްޗަރ، އިންޑިއާގެ ބަސްތަކާއި އިންޑިއާގެ ސުފުރާތައް ހިމެނެ އެވެ.

މިސްކޯލާޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުމުރުފުރާއަކީ 18 އަހަރާއި 30 އަހަރެވެ. އަދި ޕީއެޗްޑީގެ ފުރުސަތައް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ ދޮށީ އުމުރަކީ 45 އަހަރެވެ.

ސްކޯލާޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އޮންލައިންކޮށް އައި.ސީ.ސީ.އާރްގެ އޭ2އޭ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 25 ޖެނުއަރީން 30 އޭޕްރިލް 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އައި.ސީ.ސީ.އާރް އިން ހާމަކުރާގޮތުގައި މި ކޯސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އިންޑިޔާއިން ދިވެހިންނަށް 34 ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިންޑިއަން ކައުންސިލް ފޯ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައި.ސީ.ސީ.އާރް) މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިންނަށް 34 ސްކޯލާޝިޕްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ސްކޯލަޝިޕްގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ ބޮޑެތި ސިޓީތަކުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް، ޕޯސްޓް ގްރެޖުއޭޓް އަދި ޕީއެޗްޑީ ފެންވަރަށް އަރޓަސް، ސައިންސް، އިންޖިނިއަރިންގ، ބިޒްނަސް، ޓުއަރިޒަމް، އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އަދި އިންޑިޔާގެ ސަޤާފަތުގެ ދާއިރާއިން ޢިލްމު އުގެނުމަށް ބައިނަލައަޤްވާމީ ގޮތުން 100 ސްކޮލަރޝިޕް ހިމެނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިންޑިއާގެ ސަޤާފަތުގެ ތެރެއިން މިއުޒިކް، ޑާންސް، ތިއޭޓަރ، ޕަރފޯމިންގް އަރޓްސް، ސްކަލްޕްޗަރ، އިންޑިއާގެ ބަސްތަކާއި އިންޑިއާގެ ސުފުރާތައް ހިމެނެ އެވެ.

މިސްކޯލާޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ އުމުރުފުރާއަކީ 18 އަހަރާއި 30 އަހަރެވެ. އަދި ޕީއެޗްޑީގެ ފުރުސަތައް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ ދޮށީ އުމުރަކީ 45 އަހަރެވެ.

ސްކޯލާޝިޕަށް އެދި ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ އޮންލައިންކޮށް އައި.ސީ.ސީ.އާރްގެ އޭ2އޭ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 25 ޖެނުއަރީން 30 އޭޕްރިލް 2022 ގެ ނިޔަލަށެވެ. އައި.ސީ.ސީ.އާރް އިން ހާމަކުރާގޮތުގައި މި ކޯސްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!