ޚަބަރު
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ކާޑެއްދޫ ޖެޓީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އަދި އެމްޓީސީސީގެ ވަފުދެެއް ގދ ކާޑެއްދޫ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ޖެޓީގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ މިހާރު ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނާއެކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީ ހަލާކުވެ ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ޖެޓީއެއް އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ މިހާރު އެތަނުގައި ސަރވޭ ހަދާފައެވެ. އަދި އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކާޑެއްދޫ ޖެޓީ ހަލާކުވެ އެތަނުގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިފައިވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET
This error message is only visible to WordPress admins
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ކާޑެއްދޫ ޖެޓީގެ ހާލަތު ބައްލަވާލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް އަދި އެމްޓީސީސީގެ ވަފުދެެއް ގދ ކާޑެއްދޫ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ޖެޓީގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ މިހާރު ހުވަދު އަތޮޅު ދެކުނުބުރީއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެން އެތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިފައިވަނީ މިއަދުއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނާއެކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުޣުނީ ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ޖެޓީ ހަލާކުވެ ވެއްޓުމާއި ގުޅިގެން ވަގުތީ ޖެޓީއެއް އެޅުމަށް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ މިހާރު އެތަނުގައި ސަރވޭ ހަދާފައެވެ. އަދި އަވަސް މުސްތަޤްބަލެއްގައި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެމްޓީސީސީ އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކާޑެއްދޫ ޖެޓީ ހަލާކުވެ އެތަނުގެ ބޮޑުބައެއް ވެއްޓިފައިވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ADS BY HAPPY MARKET

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!